1. #naar-verluidt
 2. #nucleairedoctrine
 3. #rusland
 4. #vertaling
 5. Artikelen

De Russische Nucleaire doctrine - vertaald in het Nederlands

We horen veel over Rusland die volgens de media zou 'dreigen met de inzet van kernwapens'. Waar we weinig over horen is dat de voorwaarden voor een dergelijk inzet nauwkeurig zijn vastgelegd in de Russische nucleaire doctrine. Om dit informatiegat te overbruggen is deze doctrine hier vertaald in het Nederlands.

De tekst is is in 4 delen ingedeeld:
I. Algemene bepalingen: punt 1-8
II. De essentie van nucleaire afschrikking: punt 9-16
III. Voorwaarden voor de inzet van nucleaire wapens: punt 17-20
IV. Takenverdeling van de diverse overheidsinstanties: punt 21-25

Hieronder volgt nu de vertaalde tekst van de Russisch nucleaire doctrine.


VAN DE PRESIDENT VAN DE RUSSISCHE FEDERATIE

Over de grondslagen van het overheidsbeleid van de Russische Federatie op het gebied van nucleaire afschrikking

Met het oog op de uitvoering van het staatsbeleid van de Russische Federatie op het gebied van nucleaire afschrikking decreet ik:

 1. De bijgevoegde Grondbeginselen van het overheidsbeleid van de Russische Federatie op het gebied van nucleaire afschrikking goed te keuren.
 2. Dit decreet treedt in werking op de dag van ondertekening.

President van de Russische Federatie Vladimir Poetin
Moskou, Kremlin

№ 355

GOEDGEKEURD

Decreet van de president van de Russische Federatie

Russische Federatie

van 2 juni 2020 № 355

DE GRONDSLAGEN
Staatsbeleid van de Russische Federatie op het gebied van nucleaire afschrikking

I. Algemene bepalingen

 1. Deze grondslagen zijn een document van strategische planning op het gebied van defensie en weerspiegelen de officiële standpunten over de essentie van nucleaire afschrikking, bepalen de militaire gevaren en dreigingen voor de neutralisering waarvan nucleaire afschrikking wordt uitgevoerd, de beginselen van nucleaire afschrikking, alsmede de voorwaarden voor de overgang van de Russische Federatie naar het gebruik van kernwapens.

 2. Een gegarandeerde afschrikking van een potentiële vijand van agressie tegen de Russische Federatie en/of haar bondgenoten behoort tot de hoogste prioriteiten van de staat. De afschrikking van agressie wordt gewaarborgd door het geheel van de militaire macht van de Russische Federatie, met inbegrip van kernwapens.

 3. Het overheidsbeleid van de Russische Federatie op het gebied van nucleaire afschrikking (hierna "het overheidsbeleid op het gebied van nucleaire afschrikking" genoemd) is een geheel van gecoördineerde, door een gemeenschappelijke intentie verenigde politieke, militaire, militair-technische, diplomatieke, economische, informatie- en andere maatregelen, uitgevoerd met de steun van nucleaire afschrikkingsmiddelen en -middelen, ter voorkoming van agressie tegen de Russische Federatie en/of haar bondgenoten.

 4. Het staatsbeleid op het gebied van nucleaire afschrikking is defensief van aard, gericht op het handhaven van het potentieel van de nucleaire strijdkrachten op een niveau dat voldoende is voor nucleaire afschrikking, en waarborgt de bescherming van de soevereiniteit en de territoriale integriteit van de staat, het afschrikken van een potentiële vijand van agressie tegen de Russische Federatie en/of haar bondgenoten, en, in geval van een militair conflict, het voorkomen van escalatie van militaire acties en de beëindiging daarvan onder voor de Russische Federatie en/of haar bondgenoten aanvaardbare voorwaarden.

 5. De Russische Federatie ziet kernwapens uitsluitend als een afschrikmiddel, waarvan het gebruik een extreme en noodzakelijke maatregel is, en stelt alles in het werk om de nucleaire dreiging te verminderen en te voorkomen dat de betrekkingen tussen staten verslechteren door het uitlokken van militaire, inclusief nucleaire, conflicten.

 6. De normatieve rechtsgrondslag voor deze grondbeginselen wordt gevormd door de grondwet van de Russische Federatie, de algemeen erkende beginselen en normen van het internationaal recht, internationale verdragen van de Russische Federatie op het gebied van defensie en wapenbeheersing, federale grondwetten, federale wetten, andere normatieve rechtsbesluiten en documenten waarin defensie- en veiligheidskwesties worden geregeld.

 7. De bepalingen van deze Grondbeginselen zijn bindend voor alle federale staatsorganen en andere staatsorganen en organisaties die betrokken zijn bij het waarborgen van nucleaire afschrikking.

 8. Deze grondbeginselen kunnen worden aangepast afhankelijk van externe en interne factoren die van invloed zijn op de verdediging.

II. De essentie van nucleaire afschrikking

 1. Nucleaire afschrikking moet ervoor zorgen dat potentiële tegenstanders begrijpen dat vergelding onvermijdelijk is in geval van agressie tegen de Russische Federatie en/of haar bondgenoten.

 2. Nucleaire afschrikking wordt gewaarborgd door de beschikbaarheid binnen de strijdkrachten van de Russische Federatie van strijdvaardige strijdkrachten en faciliteiten die een potentiële vijand onder alle omstandigheden onaanvaardbare schade kunnen toebrengen door het gebruik van kernwapens, alsmede door de bereidheid en vastberadenheid van de Russische Federatie om dergelijke wapens te gebruiken.

 3. nucleaire afschrikking wordt voortdurend uitgeoefend in vredestijd, tijdens de onmiddellijke dreiging van agressie en in oorlogstijd, totdat het gebruik van kernwapens in gang wordt gezet.

 4. De belangrijkste militaire dreigingen die zich, afhankelijk van veranderingen in de politiek-militaire en strategische situatie, kunnen ontwikkelen tot militaire dreigingen voor de Russische Federatie (dreiging van agressie) en voor de neutralisering waarvan nucleaire afschrikking wordt gebruikt, zijn

(a) opbouw door een potentiële tegenstander op aan de Russische Federatie en haar bondgenoten grenzende grondgebieden en in de aangrenzende zeegebieden van troepengroepen voor algemeen gebruik, waaronder overbrengingsmiddelen voor kernwapens;

b) Inzet door staten die de Russische Federatie als een potentiële tegenstander beschouwen van raketafweersystemen en -vermogens, kruisraketten en ballistische raketten voor de middellange en de korte afstand, niet-nucleaire en hypersonische wapens met hoge precisie, onbemande luchtvaartuigen, gerichte energiewapens;

(c) Ontwikkeling en inzet van verdedigings- en aanvalssystemen tegen ballistische raketten in de ruimte;

d) het bezit door staten van kernwapens en/of andere soorten massavernietigingswapens die tegen de Russische Federatie en/of haar bondgenoten kunnen worden gebruikt, alsmede de overbrengingsmiddelen voor die wapens

e) de ongecontroleerde verspreiding van kernwapens, hun overbrengingsmiddelen, technologie en uitrusting voor de vervaardiging ervan;

f) de inzet van kernwapens en hun overbrengingsmiddelen op het grondgebied van niet-kernwapenstaten.

 1. De Russische Federatie oefent nucleaire afschrikking uit tegen individuele staten en militaire coalities (blokken, allianties) die de Russische Federatie als een potentiële vijand beschouwen en kernwapens en (of) andere soorten massavernietigingswapens of significante gevechtscapaciteit van strijdkrachten voor algemeen gebruik bezitten.

 2. Bij de uitvoering van nucleaire afschrikking houdt de Russische Federatie rekening met de inzet door potentiële tegenstanders op het grondgebied van andere staten van offensieve wapens (kruisraketten en ballistische raketten, hypersonische vliegtuigen, onbemande luchtvaartuigen), gerichte energiewapens, raketafweer, waarschuwingssystemen voor nucleaire aanvallen, kernwapens en/of andere soorten massavernietigingswapens die tegen de Russische Federatie en/of haar bondgenoten kunnen worden gebruikt.

 3. De principes van nucleaire afschrikking zijn:

(a) Naleving van internationale verplichtingen inzake wapenbeheersing;

b) de continuïteit van de nucleaire afschrikkingsactiviteiten;

c) het aanpassingsvermogen van nucleaire afschrikking aan militaire dreigingen;

d) onzekerheid voor een potentiële tegenstander over de omvang, timing en locatie van een mogelijk gebruik van nucleaire afschrikkingskrachten en -middelen;

e) centralisatie van het staatsbeheer van de activiteiten van federale uitvoerende agentschappen en organisaties die betrokken zijn bij het waarborgen van nucleaire afschrikking;

f) de rationaliteit van de structuur en samenstelling van de strijdkrachten en nucleaire afschrikkingsmiddelen, en de handhaving ervan op een niveau dat minimaal voldoende is voor de vervulling van de hun toegewezen taken

g) handhaving van de constante paraatheid van het toegewezen deel van de nucleaire afschrikkingsmiddelen en middelen voor gebruik in de strijd.

 1. De nucleaire afschrikkingsmacht van de Russische Federatie omvat nucleaire strijdkrachten te land, ter zee en in de lucht.

III. Voorwaarden voor de overgang van de Russische Federatie naar het gebruik van kernwapens

 1. De Russische Federatie behoudt zich het recht voor kernwapens te gebruiken als reactie op het gebruik van kernwapens en andere massavernietigingswapens tegen haar en (of) haar bondgenoten, alsmede in geval van agressie tegen de Russische Federatie met conventionele wapens, wanneer het voortbestaan van de staat wordt bedreigd.

 2. Het besluit over het gebruik van kernwapens wordt genomen door de president van de Russische Federatie.

 3. De voorwaarden die bepalend zijn voor de mogelijkheid van het gebruik van kernwapens door de Russische Federatie zijn:

a) de ontvangst van betrouwbare informatie over de lancering van ballistische raketten die het grondgebied van de Russische Federatie en/of haar bondgenoten aanvallen;

b) het gebruik door de vijand van kernwapens of andere massavernietigingswapens op het grondgebied van de Russische Federatie en (of) haar bondgenoten

c) de impact van de vijand op kritieke staats- of militaire faciliteiten van de Russische Federatie, waarvan de deactivering de responsacties van de nucleaire strijdkrachten zou verstoren;

d) agressie tegen de Russische Federatie met conventionele wapens, waarbij het voortbestaan van de staat wordt bedreigd.

 1. De president van de Russische Federatie kan, indien nodig, de militaire en politieke leiders van andere staten en (of) internationale organisaties op de hoogte brengen van de bereidheid van de Russische Federatie om kernwapens te gebruiken of van het besluit om kernwapens te gebruiken, alsmede van het feit dat deze worden gebruikt.

IV. Taken en functies van federale staatsorganen, andere staatsorganen en organisaties bij de uitvoering van het staatsbeleid op het gebied van nucleaire afschrikking

 1. De president van de Russische Federatie heeft het algemene gezag over het staatsbeleid op het gebied van nucleaire afschrikking.

 2. De regering van de Russische Federatie voert maatregelen uit ter uitvoering van het economisch beleid dat gericht is op de handhaving en ontwikkeling van nucleaire afschrikking, en zij vormt en voert een buitenlands en informatiebeleid op het gebied van nucleaire afschrikking.

  1. De Veiligheidsraad van de Russische Federatie ontwikkelt de hoofdlijnen van het militaire beleid op het gebied van nucleaire afschrikking, en coördineert de activiteiten van de federale uitvoerende instanties en organisaties die betrokken zijn bij de uitvoering van de door de president van de Russische Federatie genomen besluiten inzake nucleaire afschrikking.
 3. Het ministerie van Defensie van de Russische Federatie voert via de Generale Staf van de Strijdkrachten van de Russische Federatie de directe planning en uitvoering van organisatorische en militaire maatregelen op het gebied van nucleaire afschrikking uit. 25. Het ministerie van Defensie van de Russische Federatie is verantwoordelijk voor de uitvoering van het nucleaire beleid.

 4. Andere federale uitvoerende lichamen en organisaties nemen overeenkomstig hun bevoegdheden deel aan de uitvoering van de door de president van de Russische Federatie genomen besluiten inzake nucleaire afschrikking.

bron
alt bron

Some Rights Reserved (CC BY-SA 4.0)
3
 1. zaplog@zaplog
  #156197
  -- selected for frontpage by system --
 2. jolly-forest-9206@jolly-forest-9206
  #156198

  Zag bij russell brand dat luxe atoombunkers worden verkocht an de rijken.
  Stel dat de 0,001% bunkers hebben zo groot als een gemiddelde stad, volledig zelfvoorzienend, dan bevinden de bunkers zich in de aarde als een ruimteschip in de ruimte. Dan kunnen ze met de aarde doen en laten wat ze willen, zelfs een atoomoorlog maakt niet uit want de aarde herstelt relatief snel. Ze gaan niet met een ruimteschip opzoek naar een nieuwe planeet als aarde, ze gaan in de bunkers en maken van de aarde een andere planeet. Wanneer ze uit de bunkers komen arriveren ze op de nieuwe aarde, die volledig aan hun voeten ligt. Dat scheelt duizenden lichtjaren, het is veel efficiënter.

 3. patricksavalle@patricksavalle
  #156200

  Deze.