1. #contract
 2. #eigenaar
 3. #eigendomsrecht
 4. #god
 5. #gratie
 6. #grondgebied
 7. #koning
 8. #willem-alexander

Koning, Keizer, Admiraal, Onschendbaarheid bezitten we allemaal.

Over Contractrecht, Eigendomsrecht en Ongelijkwaardigheid.

Koning Willem-Alexander stelt dat hij bij Gratie Gods de Eigenaar van Nederland is en heerst als Koning over Nederland.
De door hem ondertekende Wetten beginnen met de Preambule: "Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:"

Echter er is nimmer een document in de Staatscourant gepubliceerd, met een afschrift van de beweerlijk gestelde ontvangen Gratie Gods. De overeenkomst die God met Koning Willem-Alexander zou hebben opgesteld bestaat namelijk niet:

Totdat Koning Willem-Alexander zijn overeenkomst met God toont, is de Koning gelijkwaardig aan elke burger. Vinden zijn Wetten geen toepassing.

Immers als hij geen Eigendomsakte kan overleggen waaruit blijkt hij het Grondgebied van Nederland bezit, zoals de iedere Eigenaar van een grondgebied dient te kunnen overleggen, bezitten zijn Wetten geen rechtsgrond.

==> Is er sprake van Valsheid in Geschrifte?
De Nederlandse Staat vaardigd dus klaarblijkelijk wetten uit, waarbij in elke preambule is opgenomen is dat de Koning bij Gratie Gods regeert.

Nu uit het onderliggende artikel een kopie brief van de Overheid is opgenomen waaruit blijkt dat dit feitelijk onjuist is, is er dan sprake van Valsheid in Geschrifte?

Ik lees:
"Forsyte AdvocatenForsyte Advocaten:
Valsheid in geschrifte
Artikel 225 van het Wetboek van Strafrecht (WvSr) stelt het vervalsen van documenten strafbaar. Dergelijke valsheid in geschrifte kan bestraft worden met een (hoge) geldboete of zelfs een lange gevangenisstraf. Hieronder gaan we nader in op dit delict en de voorwaarden die daaraan gekoppeld zijn.

Voorwaarden valsheid in geschrifte
Valsheid in geschrifte is een vorm van fraude. Volgens de wet is sprake van valsheid in geschrifte indien iemand een geschrift, dat bestemd is om tot bewijs van enig feit te dienen, valselijk wordt opgemaakt of vervalst, met het oogmerk om het als echt en onvervalst te gebruiken. Van valsheid in geschrifte in slechts sprake indien:

Er sprake is van een geschrift;
Dat bestemd is om tot bewijs van enig feit te dienen;
Dat vervalst is of valselijk is opgemaakt;
Met het oogmerk het document te gebruiken alsof het echt en onvervalst is."
Link: https://forsyte.nl/wat-is-valsheid-in-geschrifte/

Het komt mij voor dat de Nederlandse Staat, wetende dat er geen sprake is van "Gratie Gods"
zichzelf schuldig maakt aan Valsheid in Geschrifte.

Als dat klopt, is dit een ernstige zaak, nu het erop lijkt dat elke wet in de Preambule een onjuiste weergave van zaken geeft."

==> Restaurant
Een restaurant heeft soms een aanwijzing: "Het is verboden om meegebracht drank en/of voedsel te nuttigen in dit restaurant.

De eigenaar van het restaurant heeft zeg maar het voedsel monopolie in zijn restaurant. Hij en alleen hij mag drank en voedsel verstrekken in zijn restaurant.
De restauranteigenaar, beschermt natuurlijk zijn belangen op zijn grondgebied, het restaurant.

Als mensen hun eigen drink- en voedselwaren meebrengen dan is het natuurlijk snel gedaan met zijn restaurant, immers hij loopt zo inkomen mis.

De Koninklijke familie heeft ook belangen op het grondgebied Nederland, dat zij zich zelf hebben toegeëigend. Immers zij hebben bij "Gratie Gods" zichzelf voorzien van inkomsten, door middel van wet op de Inkomstenbelasting, de BTW heffingen etc etc.

Tsja, waar vroeger de Ridders van de Koning met geweld de boer een deel van de graan opbrengst afnamen en/of pachtgeld kwamen opeisen, immers de Koning was eigenaar bij Gratie Gods van het land en de boeren mochten weliswaar zijn land verbouwen, maar moesten daar dan wel pachtgeld voor betalen aan de Koning.

Ridders zijn door de geschiedschrijving vervalsers enorm geïdealiseerd en geromantiseerd maar laten we gewoon maar eens benoemen wat ze zijn: Terroristen het waren de ISIS strijders van nu. Ze roofden en plunderden de bevolking en ondertussen werd nog even de boerendochter achter de hooibaal verkracht. Het was gewoon tuig dat roofden en plunderden namens de Koning.

Tsja en dat ging de bevolking ie wat tegenstaan, dus bedacht de Koning de Inkomstenbelasting. Nu geen rovende en plunderende ridders, maar "nette" Rijksambtenaren die nu, geciviliseerd een deel van uw oogst, de vruchten van uw arbeid komen opeisen.

En God zag dat het goed was ...

==> Boerenopstanden in de Middeleeuwen
"In de Middeleeuwen hadden de boeren weinig vrijheden. Het land was vaak in bezit van een heer en de boeren moesten vaak een deel van de opbrengst aan deze heer afstaan. In ruil hiervoor kregen ze veiligheid en bescherming. Daar was echter weinig van te merken, omdat de adel de boeren onderdrukte. Geregeld kwamen de boeren in opstand, vielen ze kastelen aan en probeerden de adel af te zetten. Vaak mislukte dit, maar er zijn voorbeelden van boeren die het de adel knap lastig maakten."

En

"De Pachtersoproer (1748)
De aanleiding voor deze opstand was net zoals bij vele andere opstanden voornamelijk economisch van aard. De overheid inde in die dagen niet zelf de belasting, maar liet dit door pachters doen. Deze pachters inden – om zichzelf te verrijken - meer dan de overheidsbelastingen alleen. Toen in de jaren veertig van de achttiende eeuw het land er economisch slecht aan toe was, gingen de overheidsbelastingen omhoog terwijl de pachters ook nog hun extra inkomsten wilden hebben."
Link: https://isgeschiedenis.nl/nieuws/protesterende-boeren-4-grote-boerenopstanden-uit-de-geschiedenis

Ook werden er Ridders vervangen door de Rijkspolitie, nu gewapend! met pistool en knuppel de bevolking onder de knoet houden van de wetten van het Koningshuis.

En God zag dat het goed was ...

want hij acodeerde met zijn Gratie Gods, de wetten op de Inkomstenbelasting en gaf zelfs de Politie het Monopolie op Geweld.

==> De geschiedenis van de Inkomstenbelasting
"Minister Treub van Financiën heeft eind 1914 één inkomstenbelasting ingevoerd voor inkomen uit arbeid, bedrijf en vermogen. Het hoogste tarief was bij invoering 5%. Met deze ’nieuwe’ inkomstenbelasting werden de verschillende bronnen van inkomsten voortaan gelijk belast. Tot die tijd werden inkomsten uit arbeid anders belast dan inkomsten uit vermogen, via twee aparte belastingen die eind 19e eeuw waren ingevoerd (de vermogensbelasting en de bedrijfsbelasting). Een aparte vermogensbelasting bleef bestaan, als heffing over de waarde van het vermogen zelf."
Link: https://www.bdmuseum.nl/digitale-reis-door-de-geschiedenis-van-belastingen-in-nederland/

Die God toch, als hij eens wist hoe in zijn naam het Koningshuis wetten opstelde om een deel van het inkomen, de vruchten van zijn arbeid, van de burgers te stelen en verder te bepalen dat de burger zich níet mocht verzetten. Niet mocht verzetten tegen deze plunderende ISIS bandieten, door te bepalen dat die ISIS bandieten, die nu Politie heet het Monopolie heeft om Geweld op de burgers toe te passen.

Wat is er veranderd sinds de middeleeuwen?
De ridders heten nu ambtenaren, de burgers levende in een "Democratie" zouden nu zelf gekozen hebben om onder dreiging van geweld door de Belastingdienst en de Politie vrijwillig afstand te doen van circa 45% van hun inkomen.

Bij Gratie Gods ...

En u geleuft dat ??

Leest u even mee, dan wordt het duidelijk:

 1. Eigendomsrecht
  1.1 Als u over het eigendomsrecht beschikt van een Woning, een Winkel, een Land bent u vrij zélf regels op te stellen waar de Bezoekers zich aan te houden hebben.
  1.2 Doen ze dat niet, dan sodemietert u ze er gewoon uit. Zonodig met de harde hand.
  1.3 U beschikt over het Geweldsmonopolie t.a.v. Aanwezigen die zich bevinden in uw Woning, Winkel en op uw Land.
  Link 1: https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Eigendom
  "Eigendom in juridische zin is het recht van een rechtssubject om over een zaak (stuk grond, voorwerp, hoeveelheid contant geld enz.) of goed naar eigen goeddunken te beschikken en anderen van deze beschikking in - of uit te sluiten. "

 2. Contractrecht
  2.1 U kunt van te voren een contract opstellen, waar de Bezoekers zich aan te houden hebben.
  2.2 Dat Contract wordt Aangegaan (Overeenkomst) en getekend door de bezoekers en de eigenaar. De aanwezigen hebben zich dan Contractueel te houden aan de inhoud van het onderlinge verbindende Contract.
  2.3 Zo'n Contract wordt ook wel Huisregels genoemd, en u kunt bepalen dat de Bezoekers, door het Betreden van uw Eigendom zich Accoord verklaren en dat ze gehouden zijn aan uw Huisregels.

2.4 Als u zich bevoorbeeld op een voetbalterrein bevind en als voetballer de KNVB-regels overtreedt, kan de Toezichthouder (Scheidsrechter) u een waarschuwing geven (Gele kaart) of van het veld verwijderen (Rode kaart).
2.5 Bij ernstige Schendingen van de Huisregels van de KNVB kunnen zij u zelfs een geld Boete opleggen en tot u deze betaald heeft, de Toegang tot de voetbalvelden weigeren.
2.6 Contractrecht volgt uit het Eigendomsrecht van de voetbalvelden.
Link 2: https://www.dommerholt.nl/rechtsgebieden/ondernemingsrecht/contractenrecht/
"Een overeenkomst komt tot stand door een aanbod van de ene partij en een aanvaarding van de wederpartij. Partijen spreken dan af wat ze over en weer voor elkaar en/of met elkaar gaan doen. Het geheel van die afspraken is in essentie het overeenkomstenrecht."
2.7 God biedt het grondgebied Nederland aan en Koning Willem-Alexander aanvaard dat. Zo is het gegaan volgens de Koninklijke familie. Dan wil ik het afschrift zien van die overeenkomst dat God het Nederlandse grondgebied aan de Koninklijke Familie heeft geschonken.

 1. Ongelijkwaardigheid
  3.1 De bezoekers in uw woning of etablissement en u als Eigenaar hebben een ongelijkwaardige verhouding tot elkaar.
  3.2 Immers als eigenaar stelt u de Regels op, houdt u Toezicht dat die Regels nageleeft worden en legt zonodig Sancties aan de Aanwezigen op (zie onder punt 2.)
  3.3 De Eigenaar kan verder zelf bepalen óf hij zich aan zijn eigen Regels houdt die voor wel voor u gelden.
  3.4 In een horeca gelegenheid dient u uw versnaperingen te betalen ingevolge het Contract dat u, onbewust bent aangegaan met de de horeca gelegenheid.
  3.5 Dat noemen we dan de Menukaart en/of Drank- Wijnkaart. Dat zijn opgeschreven Contractuele Overeenkomsten die u als Bezoeker aangaat met de Eigenaar van het etablissement.
  3.6 Echter de Eigenaar van het etablissement kan besluiten af te wijken van die Regels, de welke wel gelden voor de Bezoekers.
  Hij kan bepalen dat de ober/serveerster hem van voedsel en spiritualen voorziet zonder dat hij de prijzen die op de Menukaart vermeldt staan betaald.
  3.7 De Eigenaar kan hiervoor níet verwijderd worden, nu hij weigert zich te houden aan de Contractuele Voorwaarden op de Wijn- de Menukaart staan vermeldt.
  3.8 De Eigenaar is op zijn Eigendom Onschendbaar, hij kan niet verwijderd worden van zijn Eigendom, hij is daar Onschendbaar.
  3.9 De Eigenaar is de Regent op zijn Eigendom. Deze Regent heeft obers, serveersters in dienst die tegen een geldelijke vergoeding toezien dat de regels uitgevoerd worden.

 2. Koning, Keizer, Admiraal
  4.1 De KNVB als (Contractueel bepaald) Heersend Regent over de voetbalvelden heeft ook Boetes Contractueel vastgesteld.
  4.2 Als de Toezichthouder, de Scheidsrechter (Scheidsrechter, let op het woord gebruik: Scheids- RECHTER) een overtreding van het Contract (Voetbal regelement) door een voetballer constateert die zo ernstig is, kan de KNVB, een boete opleggen en/of definitief de toegang weigeren tot de voetbalvelden.
  4.3 Feitlijk is degene die de toegang tot het Sportcomplex geweigerd is, een Gevangene op het Gebied buiten de door de KNVB beheerde Sportcomplexen.
  4.4 Immers een Gevangene, is het Verblijfsrecht buiten het Gevangenisterrein ontzegt door de Eigenaar, in deze Koning Willem Alexander.
  4.5 Dat de Niet te betreden (Verblijfsrecht) gebieden: de onder het gezag van de KNVB vallende Sportcomplexen, kleiner zijn doet daar niets aan af.
  4.6 Er geldt dsn een Verplicht Verblijf buiten de Sportcomplexen Beheert door de KNVB.
  4.7 Indien u vlucht, vanaf BUITEN het Terrein van het Voetbalcomplex naar het Sportcomplex van de KNVB, zal de Beheerder van het Sportcomplex u Oppakken en U weer terug geleiden naar de Gevangenis, die zich buiten het Grondgebied van de Sportcomplexen bevindt.

 3. Grondgebied genaamd Nederland
  5.1 We kennen allemaal het grondgebied genaamd Nederland. Dat grondgebied kent ook wetten.
  5.2 De eigenaar van Nederland, kennen we onder de naam: Koning Willem Alexander en hij stelt wetten op bij Gratie Gods.
  5.3 Waar de eigenaar van een kleiner etablissement zoals een kroeg, cafe, sportcomplex een notariële Eigendomsakte/Huurcontracht/Pacht-Overeenkomst kan overleggen dat hij de eigenaar is, is dat er bij het Eigendomsrecht van Nederland anders aan toegegaan.
  5.4 De Schepper van de Aarde, en dus ook van Nederland, genaamd God, is namelijk afgedaald naar Nederland en heeft bij zijn Gratie bepaald dat Willem-Alexander de Koning der Nederlanden is.
  5.5 Net zoals de Eigenaar van een Etablissement Onschendbaar is ten aanzien van de Huisregels die wel gelden voor de bezoekers, geniet Koning Willem-Alexander Onschendbaarheid ten aanzien van de wetten , die zijn Voorgangsters Koningin Beatrix, Koningin Juliana, Koningin Whilhelmina etc. etc.. hebben opgesteld.
  5.6 Willem-Alexander staat boven de wetten die door zijn voorgangsters zijn opgesteld, en van de door hem zelf vastgestelde Wetten.
  Link 3: https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Koninklijke_onschendbaarheid
  "Onschendbaarheid was vanouds eigen aan de absolute vorsten. In zekere zin kunnen ‘onschendbaar’ en ‘absoluut’ worden opgevat als synoniemen: onschendbaar was de vorst, want geen andere macht in de staat kon rechtsgeldig tegen hem optreden; absoluut was de vorst, want hij zelf kon niet gebonden zijn aan de wetten, die hij immers als enige formuleert en afkondigt. Omdat het gezag van de vorst geheel onaangetast moet blijven, is zelfs openbare bespreking van diens beslissingen ontoelaatbaar."
  5.7 Waar de Eigenaar van een Horecagelegenheid obers en serveerster in dienst heeft die toezien dat de Huisregels door de Bezoekers nageleeft worden heeft Koning Willem-Alexander daar ook mensen voor in Dienst, beter bekent als Rijksambtenaren.
  5.8 Koning Willem-Alexander heeft verder Bestuurders in Dienst genomen, die toezien bij het opstellen van de wetten en het belang van de Koning bewaken als Eigenaar van Nederland.
  5.9 Koning Willem-Alexander heeft bepaald dat sommigen van zijn Ambtenaren ook de nschenbaarheid genieten, de welke hij al zichzelf heeft doen toekomen als eigenaar van Nederland.
  Link 4: https://www.binnenlandsbestuur.nl/carriere/om-vervolgt-geen-ambtenaren-voor-toeslagenaffaire
  "Daarnaast is de Belastingdienst, als onderdeel van de Staat, immuun voor strafrechtelijke vervolging. ‘Over verwijtbare handelingen die de Staat zijn toe te rekenen, moet verantwoording worden afgelegd in het politieke domein en niet in het strafrecht."

 4. De Gratie Gods
  6.1 Elke Eigenaar van een Etablissement dient een Eigendomsakte/Huurcontract te kunnen overleggen/Bezitten, zodat duidelijk is dat de Eigenaar bevoegd is om ten aanzien van zijn Etablissement Huisregels op te stellen en toe te passen. Dat Contract is Vastgelegd in de aanwezigheid van een Notaris, Ondertekend en van Handtekeningen voorzien door Getuigen.
  6.2 De Huisregels/Contracten/Wetten uitgevaardigd door de Eigenaar van Nederland, Koning Willem-Alexander zijn ook voorzien van Toestemming.
  6.3 De Schepper van Hemel en Aarde, genaamd God heeft immers bepaalt dat Koning Willem-Alexander regeert bij zijn Gratie. De Koning bevestigd dat en begint iedere Wet met zijn Preambule: "Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ... ".
  6.4 Opvallend is dat Koning Willem-Alexander zich klaarblijkelijk opgesplitst heeft in meerdere personen, nu hij over "Wij" spreekt.
  6.5 Wat echter als vreemd is te benoemen , als Burgers om het Document vragen waaruit blijkt dat God door middel van een Contract zijn Gratie aan de Koning heeft gegeven, blijft de Koning nalatig en kan geen dusdanig Contract tonen.

6.6 Als een vermeend Eigenaar van een Etablissement gevraagd wordt naar de Eigendomsakte/Huurcontract van het Etablissement waar hij Eigenaar van zegt te zijn en hij kan dat niet overleggen wordt hij uit het Etablissement verwijderd en de door hem opgestelde Huisregels kennen geen Rechtsgrond. Waarschijnlijk wordt hij ook nog Strafrechterlijk vervolgd.
6.7 Het is ook als twijfelachtig aan te merken of Ambtenaren met Diplomatieke Onschendbaarheid in het bezit zijn van een Contract met God, waaruit blijkt dat God bij zijn Gratie deze Ambtenaren de Onschendbare Status Verleend heeft in het buitenland.
6.8 God biedt het grondgebied: Nederland aan en Koning Willem-Alexander aanvaard dat. Zo is het gegaan volgens de Koning. Dan wil ik het afschrift zien van die overeenkomst, nog liever eigenlijk het orgineel.
6.9 De enige reden waarom het Koninshuis van die tekst gebruik maakt "Bij gratie Gods" en mensen dat perse moeten geloven is omdat anders duidelijk wordt dat Nederland een dictator als eigenaar heeft die nooit gekozen is en onze zogenaamde Democratie op leugens van gratie Gods is gebaseerd.
6.10 En Nederland gewoon een dictatoriaal regime heeft door middel van een Koninklijke familie die met een niet bestaande overeenkomst (De Gratie Gods) als Goden in Frankrijk leven in Nederland, op de zak van de Nederlandse bevolking.

Het is om te verhullen, dat de Koning nooit een democratisch gekozen Staatshoofd is.

 1. De Praktijk
  7.1 Indien Ambtenaren u voor enige overtreding van de Wetten in NL opzadelen met een Proces-verbaal en vervolgens bepalen dat u voor de Rechter dient te verschijnen, vraagt u om het Contract waaruit blijkt dat God Willem-Alexander benoemt heeft bij de Gratie Gods. Of te wel verzoekt u om het Contract dat God heeft opgesteld met de Koning als begunstigde, waaruit blijkt dat God, de Koning Willem-Alexander het eigendomsrecht heeft gegeven over Nederland.

Tsja leuker kunnen we het niet maken:
Koning Keizer Admiraal, Onschendbaarheid bezitten we allemaal.

Some Rights Reserved (CC BY-SA 4.0)
12
 1. zaplog@zaplog
  #156153
  -- selected for frontpage by system --
 2. anubis@anubis
  #156155

  "Een overeenkomst komt tot stand door een aanbod van de ene partij en een aanvaarding van de wederpartij. Partijen spreken dan af wat ze over en weer voor elkaar en/of met elkaar gaan doen. Het geheel van die afspraken is in essentie het overeenkomstenrecht."
  Via: https://www.dommerholt.nl/rechtsgebieden/ondernemingsrecht/contractenrecht/

  Dus, volgens het Koninklijke huis heeft God het grondgebied: Nederland aangeboden aan Willem-Alexander en dan Koning Willem-Alexander heeft dat aanvaard. Zo is het gegaan volgens de Koning. Dan wil ik het afschrift zien van die overeenkomst, eigenlijk wil ik het orgineel zien.

  En de enige reden waarom ze van die tekst gebruik maken: bij gratie Gods en mensen dat perse moeten geloven, dat het waar is. Omdat anders duidelijk wordt dat Nederland een dictator als eigenaar heeft die nooit gekozen is en onze zogenaamde Democratie op leugens van gratie Gods is gebasserd!

  Het Koningshuis en haar vazallen gebruiken Gods gratie om te verhullen, dat de Koning nooit een democratisch gekozen Staatshoofd is!

  En NL gewoon een dictatoriaal regime heeft met een Koninklijke familie die met een niet bestaande overeenkomst (De Gratie Gods) als Goden in Frankrijk leven in Nederland, op de zak van de Nederlandse bevolking!

 3. anubis@anubis
  #156156

  "Eigendom in juridische zin is het recht van een rechtssubject om over een zaak (stuk grond, voorwerp, hoeveelheid contant geld enz.) of goed naar eigen goeddunken te beschikken en anderen van deze beschikking in - of uit te sluiten. "
  Via: https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Eigendom

 4. anubis@anubis
  #156157

  De Nederlandse Staat vaardigd dus klaarblijkelijk wetten uit, waarbij in elke preambule is opgenomen is dat de Koning bij Gratie Gods regeert.

  Nu uit het onderliggende artikel een kopie brief van de Overheid is opgenomen wasruit blijkt dat dit feitelijk onjuist is, is er dan sprake van Valsheid in Geschrifte?

  Ik lees:
  "Forsyte AdvocatenForsyte Advocaten

  Fraude & witwassen
  Wat is valsheid in geschrifte?
  Home » Blog » Fraude & witwassen » Wat is valsheid in geschrifte?

  Valsheid in geschrifte
  Artikel 225 van het Wetboek van Strafrecht (WvSr) stelt het vervalsen van documenten strafbaar. Dergelijke valsheid in geschrifte kan bestraft worden met een (hoge) geldboete of zelfs een lange gevangenisstraf. Hieronder gaan we nader in op dit delict en de voorwaarden die daaraan gekoppeld zijn.

  Voorwaarden valsheid in geschrifte
  Valsheid in geschrifte is een vorm van fraude. Volgens de wet is sprake van valsheid in geschrifte indien iemand een geschrift, dat bestemd is om tot bewijs van enig feit te dienen, valselijk wordt opgemaakt of vervalst, met het oogmerk om het als echt en onvervalst te gebruiken. Van valsheid in geschrifte in slechts sprake indien:

  Er sprake is van een geschrift;
  Dat bestemd is om tot bewijs van enig feit te dienen;
  Dat vervalst is of valselijk is opgemaakt;
  Met het oogmerk het document te gebruiken alsof het echt en onvervalst is."
  Via: https://forsyte.nl/wat-is-valsheid-in-geschrifte/

  Het komt mij voor dat de Nederlandse Staat, wetende dat er geen sprake is van "Gratie Gods"
  zichzelf schuldig maakt aan Valsheid in Geschrifte.

  Als dat klopt, is dit een ernstige zaak, nu het erop lijkt dat elke wet in de Preambule een onjuiste weergave van zaken geeft.

 5. Uit naam van een hogere macht spreken is uiteraard een truc. Dankzij de ontkerkelijking kunnen ze niet meer uit naam van god spreken en daarom spreken ze nu uit naam van het klimaat, het liefst zouden ze uit naam van buitenaardsen spreken.
  Het koningshuis is behoorlijk bijgelovig zoals juliana en de boomfluisteraar. Ze weten dat er zoiets als een schepper bestaat maar weten ook dat de god die ze prediken niet bestaat, daarom hebben ze het lef uit naam van god te spreken. Daarom draagt bv de ex-vrouw van gates een kruis op de kop, ze weten dat er zoiets als een schepper bestaat maar daar hebben ze maling aan. Sterker ze drijven de spot met de schepper door het kruis op de kop te dragen omdat ze weten dat de mens fout kan doen zonder gestraft te worden door de schepper, "ze zijn god te slim af", ze menen het beter te weten. Het is speculatief maar vermoed dat deze kennis 6000 jaar gelden werd opgedaan, dat is in mijn optiek ook de periode dat ze ontdekten hoe een volk gehoed kan worden door het creëren van mentale weilanden. Of dat 6000 jaar geleden werd ontdekt is speculeren maar er is een moment geweest dat die techniek werd ontdekt en het pad van de mensheid volledig veranderde, er is een moment geweest dat ontdekt werd hoe de mechaniek van het menselijk bewustzijn functioneert en er misbruik van maakten.

 6. anubis@anubis
  #156159

  Restaurant
  Een restaurant heeft soms een aanwijzing: "Het is verboden om meegebracht drank en/of voedsel te nuttigen in dit restaurant.

  De eigenaar van het restaurant heeft zeg maar het voedsel monopolie in zijn restaurant. Hij en alleen hij mag drank en voedsel verstrekken in zijn restaurant.

  De restauranteigenaar, beschermt natuurlijk zijn belangen op zijn grondgebied, het restaurant. Als mensen hun eigen drink- en voedselwaren meebrengen dan is het natuurlijk snel gedaan met zijn restaurant, immers hij loopt zo inkomen mis.

  De Koninklijke familie heeft ook belangen op het grondgebied Nederland, dat zij zich zelf hebben toegeëigend. Immers zij hebben bij "Gratie Gods" zichzelf voorzien van inkomsten, door middel van de wettelijke, bij Gratie Gods, bepaalde wet op de Inkomstenbelasting, de BTW heffingen etc etc.

  Tsja, waar vroeger de Ridders van de Koning met geweld de boer een deel van de graan opbrengst afnamen en/of pachtgeld kwamen opeisen, immers de Koning was eigenaar bij Gratie Gods van het land en de boeren mochten weluswaar zijn land verbouwen maar moesten daar dan wel pachtgeld voor betalen aan de Koning.

  Ridders zijn door de geschiedschrijvers vervalsers enorm geïdealiseerd en geromantiseerd maar laten we gewoon maar eens benoemen wat ze zijn: Terroristen het waren de ISIS strijders van nu. Ze roofden en plunderden de bevolking en ondertussen werd nog even de boerendochter achter de hooibaal verkracht. Het was gewoon tuig dat roofden en plunderden namens de Koning.

  Tsja en dat ging de bevolking ie wat tegenstaan, dus bedacht de Koning de Inkomstenbelasting. Nu geen rovende en plunderende ridders, maar "nette" Rijksambtenaren die nu, geciviliseerd een deel van uw oogst, de vruchten van uw arbeid komen opeisen.
  En God zag dat het goed was ...

  Ook werden de Ridders vervangen door de Rijkspolitie, nu gewapend! met pistool en knuppel de bevolking onder de knoet houden van de wetten van het Koningshuis.
  En God zag dat het goed was ...

  want hij acodeerde met zijn Gratie Gods, de wetten op de Inkomstenbelasting en gaf zelfs de Politie het Monopolie op Geweld.

  Die God toch, als hij eens wist hoe in zijn naam het Koningshuis wetten opstelde om een deel van het inkomen, de vruchten van zijn arbeid, van de burgers te stelen en verder te bepalen dat de burger zich níet mocht verzetten. Niet mocht verzetten tegen deze plunderende ISIS bandieten, door te bepalen dat die ISIS bandieten, die nu Politie heet het Monopolie heeft om Geweld op de burgers toe te passen.

  Wat is er veranderd sinds de middeleeuwen? De ridders heten nu ambtenaren, de burgers levende in een "Democratie" zouden nu zelf gekozen hebben om onder dreiging van geweld door de Belastingdienst en de Politie vrijwillig afstand te doen van circa 45% van hun inkomen.

  Bij Gratie Gods ...

  En u geleuft dat ??

 7. anubis@anubis
  #156160

  De boeren opstanden
  "De Pachtersoproer (1748)

  De aanleiding voor deze opstand was net zoals bij vele andere opstanden voornamelijk economisch van aard. De overheid inde in die dagen niet zelf de belasting, maar liet dit door pachters doen. Deze pachters inden – om zichzelf te verrijken - meer dan de overheidsbelastingen alleen. Toen in de jaren veertig van de achttiende eeuw het land er economisch slecht aan toe was, gingen de overheidsbelastingen omhoog terwijl de pachters ook nog hun extra inkomsten wilden hebben."
  Via: https://isgeschiedenis.nl/nieuws/protesterende-boeren-4-grote-boerenopstanden-uit-de-geschiedenis

 8. anubis@anubis
  #156161

  Let op!
  De Inkomstenbbelasting begon met 5%!

  ==> De geschiedenis van de Inkomstenbelasting
  "Minister Treub van Financiën heeft eind 1914 één inkomstenbelasting ingevoerd voor inkomen uit arbeid, bedrijf en vermogen. Het hoogste tarief was bij invoering 5%. Met deze ’nieuwe’ inkomstenbelasting werden de verschillende bronnen van inkomsten voortaan gelijk belast. Tot die tijd werden inkomsten uit arbeid anders belast dan inkomsten uit vermogen, via twee aparte belastingen die eind 19e eeuw waren ingevoerd (de vermogensbelasting en de bedrijfsbelasting). Een aparte vermogensbelasting bleef bestaan, als heffing over de waarde van het vermogen zelf."
  Link: https://www.bdmuseum.nl/digitale-reis-door-de-geschiedenis-van-belastingen-in-nederland/

 9. anubis@anubis
  #156162

  ==> Advocaten zijn dienaren van de Kroon.

  Advocaten leggen de volgende eed of gelofte af:
  "Ik zweer (beloof) getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid aan de Grondwet, eerbied voor de rechterlijke autoriteiten, en dat ik geen zaak zal aanraden of verdedigen, die ik in gemoede niet gelove rechtvaardig te zijn."
  Link: https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002093&afdeling=1&artikel=3&z=2020-07-01&g=2020-07-01

  ==> Gerechtsdeurwaarders zijn dienaren van de Kroon.
  Gerechtsdeurwaarder leggen de volgende eed af:
  "Ik zweer (beloof) getrouwheid aan de Koning en de Grondwet.»

  «Ik zweer (beloof), dat ik mij zal gedragen naar de wetten en voorschriften op mijn ambt van toepassing en dat ik mijn taak eerlijk en nauwgezet zal uitvoeren.»

  «Voorts zweer (verklaar) ik, dat ik, om tot gerechtsdeurwaarder te worden benoemd, direct of indirect aan niemand, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige giften of gaven beloofd of afgegeven heb, noch beloven of afgeven zal"
  Link: https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0012197&hoofdstuk=II&paragraaf=2&artikel=9&z=2020-10-01&g=2020-10-01

  ==> Ministers en staatssecretarissen zijn dienaren van de Kroon.
  Ministers en staatssecretarissen leggen de volgende eed af:
  "Bij de aanvaarding van hun ambt leggen de ministers en de staatssecretarissen ten overstaan van de Koning de volgende eden of verklaringen en beloften af:

  "Ik zweer (verklaar) dat ik, om tot minister (staatssecretaris) te worden benoemd, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd.

  Ik zweer (verklaar en beloof) dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen.

  Ik zweer (beloof) trouw aan de Koning, aan het Statuut voor het Koninkrijk en aan de Grondwet.

  Ik zweer (beloof) dat ik de plichten die mijn ambt mij oplegt getrouw zal vervullen.

  Zo waarlijk helpe mij God almachtig!"

  (Dat verklaar en beloof ik!").
  Link: https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005430&artikel=1&z=1992-03-25&g=1992-03-25

 10. anubis@anubis
  #156163

  In verband met de, kuch, nieuwe Bestuurscultuur, aangekondigd door onze aller geliefde Mark Rutte, verwacht ik dat de eed/belofte binnen kort wel veranderd zal worden voor de ministers en staatssecretarissen, dat zij de volgende eed (belofte) gaan afleggen. Waarbij automatisch de eerder afgelegde eed (belofte) vervallen wordt verklaard:

  "Ik zweer (beloof) trouw aan het Nederlandse Volk en zal de Belangen van het Nederlandse Volk zonder enig voorbehoud dienen.

  Zo waarlijk helpe mij God almachtig".

  Toch?

  Toch? ...

  Mark?

 11. anubis@anubis
  #156164

  Uit betrouw kuch bron heb ik vernomen dat Willem-Alexander, dit elke ochtend voor zijn Maxims zingt:

  https://www.youtube.com/watch?v=YLp2cW7ICCU&t=95

 12. anubis@anubis
  #156165

  Zet 'm op Willem-Alexander:

  ""Heroes""

  I, I will be king
  And you, you will be queen
  Though nothing will drive them away
  We can beat them just for one day
  We can be heroes just for one day

  And you, you can be mean
  And I, I'll drink all the time
  'Cause we're lovers, and that is a fact
  Yes, we're lovers, and that is that

  Though nothing will keep us together
  We could steal time just for one day
  We can be heroes forever and ever
  What d'you say?

  I, I wish you could swim
  Like the dolphins, like dolphins can swim

  Though nothing, nothing will keep us together
  We can beat them forever and ever
  Oh, we can be heroes just for one day

  I, I will be king
  And you, you will be queen
  Though nothing will drive them away
  We can be heroes, just for one day
  We can be us just for one day

  I, I can remember (I remember)
  Standing by the wall (By the wall)
  And the guns shot above our heads (Over our heads)
  And we kissed as though nothing could fall (Nothing could fall)

  And the shame was on the other side
  Oh, we can beat them forever and ever
  Then we could be heroes just for one day

  We can be heroes
  We can be heroes
  We can be heroes just for one day
  We can be heroes

  We're nothing, and nothing will help us
  Maybe we're lying, then you better not stay
  But we could be safer just for one day
  Oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh, just for one day