1. #aangifte
 2. #erkenning
 3. #gemeente
 4. #gezag
 5. #gezamenlijk
 6. #kind
 7. #moeder
 8. #naam
 9. #persoon
 10. #rechtbank
 11. #vader

Mens versus Persoon, gezamenlijk gezag en erkenning.

Ieder mens die geregistreert is bij de Staat krijgt een Persoon.

Bij de geboorte van een baby, zijn de ouders wettelijk verplicht om hun baby te laten registreren bij de overheid.

U geeft uw kind voorna(a)m(en) en bij getrouwde stellen/geregistreerd partnerschap krijgt het kind automatisch de achternaam van de vader. Beide ouders zijn automatisch belast met het gezag over het kind.

Gezag houdt in: De ouderlijke verantwoordelijkheid voor de geestelijke en lichamelijke opvoeding van het kind. Dus níet de school, níet de voor- tussentijdse- of na- schoolse opvang is verantwoordelijk voor de geestelijke en lichamelijke opvoeding van het kind, dat zijn wél en uitsluitend, de gezaghebbende ouders.

Voogdij wordt vaak verward met Gezag. Voogdij is als, behalve de ouders, een derde met het gezag over het kind belast wordt. Bijvoorbeeld, bij ongeschiktheid van de ouders, kunnen de grootouders met het gezag over het kind belast worden door de rechtbank. De grootouders hebben dan de voogdij over het kind. De biologische ouders kunnen dan nog wel om een omgangsregeling met hun kind verzoeken bij de rechtbank. Of de grootouders en biologische ouders regelen dat onderling.

Vandaar dat u ook kunt besluiten om uw kind thuis te onderwijzen. Immers er bestaat een Leerplicht voor kinderen, echter die plicht tot leren (deel van de geestelijke opvoeding) kan ook thuis door de ouders vervult worden (misschien later meer over dit specifieke onderwerp).
Er is namelijk een Leerplicht, géén Schoolplicht.

Ook als de moeder tijdens het huwelijk het bed deelt met een andere man dan haar echtgenoot en zij raakt daar zwanger van, krijgt het kind de achternaam van haar echtgenoot. Als de echtgenoot twijfelt of hij de biologische vader is, kan hij om een Vaderschapstest verzoeken bij de rechtbank.

Bij ongetrouwde stellen/geen geregistreerd partnerschap krijgt het kind automatisch de achternaam van de moeder, behalve als moeder anders beslist tijdens de aangifte van het kind bij de gemeente. De vader kan dan, met toestemming moeder, het kind erkennen (juridische status) en kan gezamenlijk de achternaam gekozen worden.

Let goed op:
== Bij het erkennen van het kind krijgt de vader géén gezag over het kind! ==

Het gezamenlijke gezag dient apart aangevraagd te worden, met toestemming moeder, bij de rechtbank in uw rechtsdistrict. Dit is een schriftelijke procedure.

Indien de moeder óf de erkenning en/of het gezamenlijke gezag weigert, moet de vader naar de rechtbank om aan de rechtbank vervangende toestemming te vragen.

Omdat vader en kind recht hebben op "Family life"
ingevolge artikel EVRM: 8 zal dat meestal worden toegewezen bij normaal functionerende vaders.

U ziet natuurlijk al het discriminatoire rechtsbeginsel, de ongetrouwde/geen geregistreerd partnerschap vaders worden anders behandeld dan de moeders, aangaande erkenning en gezag over hun kind.
Moeders worden automatisch met het gezag belast door de Staat en zijn automatisch door de Staat als de juridische ouder van het kind erkend.

De vader heeft geen door de Staat bepaalde Grondrechten, daar treedt de moeder op als rechts vervanger van de Staat en de moeder bepaalt of vader hun kind mag erkennen en belast wordt met het gezamenlijk gezag.
Als moeder dat afwijst dient vader vervangende toestemming aan de rechter te verzoeken.

De rechter zal dan automatisch een onderzoek door de Raad van de Kinderbescherming (RvdK) gelasten, die onderzoekt of erkenning en/ of gezamenlijk gezag van de vader in het belang van het kind is.

En dat is vreemd, want de Staat liet geen onderzoek uitvoeren bij de moeder, toen de Staat moeder automatisch belastte bij haar erkenning en belasting met het gezag over het kind.

En dat wordt nog vreemder, nu de getrouwde/geregistreerd partnerschap vader wel automatisch zijn kind erkende en belast wordt met het gezag en dat zónder onderzoek door de RvdK.

Het is verbazing wekkend dat de feministische organisaties niet op de barricaden staan om deze rechtsongelijkheid te bestrijden.

Het registreren van het kind heeft als gevolg dat het kind een Persoon (voorna(a)m(en) en achternaam) krijgt en als zodanig bij de Staat geregistreert staat.

U bent dus een mens en u heeft een naam.
U bént dus níet die naam, u heeft een naam.
U bént níet Piet, uw naam is Piet.
Net zoals u een Burger service nummer heeft (BSN), u heeft een BSN, maar u bént níet uw BSN.

En dat wordt grappig, want als "u" wordt uitgenodigd om bij een rechtbank te verschijnen, wordt dus de Persoon uitgenodigd.

De Naam wordt dus aangeschreven/uitgenodigd.
Maar hoe kan de Persoon (wat niets anders is dan een verzameling van letters) nu bij een rechtbank verschijnen?

Schrijf gewoon eens, bij uitnodiging van een rechtbank zoiets als:

"Afzender:
Mens wonende aan de Rechtsstraat 66
6699 HH Persoonstad

Geachte mevrouw, mijnheer,

Op d.d. ontving ik als mens wonende aan de Rechtsstraat 66 te Persoonstad een schrijven gericht aan de Persoon V. O. Ornaam. Op het genoemde adres wonen uitsluitend mensen en hoe ik ook zocht ik trof geen Persoonsnaam aan.

Hoogachtend,

Mens wonende aan de Rechtsstraat 66"

Bij de mondelinge zitting is uw verweer hetzelfde.
De rechter kan dan zoiets opmerken als dat hij/zij dan een verstekvonnis zal uitspreken. Dan merkt u op dat een Persoon (de verzameling van letters) nimmer kán verschijnen dan op papier.

De eigen ervaring leert dat er zoiets bestaat als:
De rechter doet geen uitspraak.

Link 1: https://www.rechtspraak.nl/Onderwerpen/Gezag
Link 2: https://wetten.overheid.nl/BWBV0001000/2010-06-10/0/Verdrag_2/Verdragtekst/TiteldeelI/Artikel8/afdrukken
Link 3: https://wetten.overheid.nl/BWBR0002656/2021-01-01/#Boek1_Titeldeel14_Afdeling1_Artikel247
Link 4: https://wetten.overheid.nl/BWBV0001000/2021-08-01/#Verdrag_2_Verdragtekst_TiteldeelI_Artikel8
Link 5:
https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHSHE:2007:BB4463
Link 6: https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHSHE:2004:AR4383
Link 7: https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHAMS:2018:2761
Link 8: https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBLIM:2021:3117

Lees meer

Some Rights Reserved (CC BY-SA 4.0)
3
 1. Let goed op:
  == Bij het erkennen van het kind krijgt de vader géén gezag over
  het kind! ==

  Had me dit 7 jaar eerder verteld :(

 2. zaplog@zaplog
  #156106
  -- selected for frontpage by system --
 3. anubis@anubis
  #156107

  @Patrick

  Ja daar ligt nog een hele taak bij de gemeente ambtenaren die ook het gezagsregister bijhouden.

  Er is mij een zaak bekend waarbij de vader zijn kind erkende en aan de ambtenaar vroeg "Of alles zo goed was geregeld". "Ja hoor" gaf de ambtenaar terug, "Alles is nu geregeld".

  Dit terwijl hij had dienen te vermelden dat de vader ook nog gezag bij de rechtbank kon aanvragen, zodat echt "Alles goed geregeld"was!

  Als vaders bij de bevalling aanwezig waren/actief bij de opgroeiende baby betrokken zijn, kan toch vaak op grond van artikel EVRM 8, gezamenlijk gezag of ten minste een omgangsregeling vast gesteld worden.

  Biologische- en vaders die hun kind erkend hebben, hebben zoiezo recht op regelmatige informatie over hun kind door de moeder:
  ○ Ook hebben zij recht op informatie voorziening door de school, crèche en medische informatie.
  ○ Ook zijn deze vaders welkom op de ouderavond om 1 op 1 over de voortgang van hun kind geïnformeerd te worden, apart van de moeder.
  ○ Ook hebben zij recht op inzage van het medische dossier van het kind.

  Verder dien je bij afwijzing omgang, ik zeg níet dat dit bij jou het geval is, maar als algemene informatie, creatief te zijn:
  ○ Ga rustig tijdens het speelkwartier van de school even langs om met je kind te babbelen. Geen omgangsregeling is heel wat anders dan een straatverbod, je mag gewoon jouw kind op school bezoeken. Misschien wel even uitleggen aan je kind dat hij/zij dit níet deelt met moeder. Moeders kunnen enorm rancuneus zijn.
  ○ Vind uit of je kind op zwemles, voetbal o.i.d. zit en ga rustig langs om je kind te zien zwemmen en/of sporten. Je kind zal je herkennen en zich gezien voelen en weten dat zijn vader om hem geeft!