1. #amerika
 2. #concentratiekampen
 3. #duitsland
 4. #krijgsgevangenen
 5. #oorlogsmisdaden
 6. #rheinwiesenlager
 7. #rijnkampen
 8. #tweede-wereld-oorlog
 9. #wo2
 10. Artikelen

Het duistere geheim van Amerika's Duitse dodenkampen: de laatste grote oorlogsmisdaad van WO II werd begaan door de V.S.

Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog openden de VS hun eigen kampen, waar misschien een miljoen Duitse gevangenen in het geheim stierven.

Dit artikel door Richard Stockton uit Januari 13, 2017 is met toestemming vertaald en overgenomen

Ieder schoolkind weet dat de Duitse kant in de Tweede Wereldoorlog miljoenen niet-strijders valselijk gevangen hield in een constellatie van concentratiekampen, verspreid over de nazi invloedssfeer in Europa. De omstandigheden in deze kampen waren op zijn zachtst gezegd onmenselijk, vol honger, ziekte en opzettelijke moord, die elke gevangene achtervolgden gedurende de maanden of jaren dat zij geïnterneerd waren.

Wat de geschiedenisboeken van de overwinnaars echter grotendeels ontgaan is, is dat aan het eind van de oorlog een ander programma van internering en massamoord werd opgezet door geallieerde troepen, die in de zomer van 1945 miljoenen Duitse gevangenen opnamen en volgens de hoogste schattingen opzettelijk één op de vier van hen lieten verhongeren.

Het verhaal van het #Rheinwiesenlager, of "Rijnkampen", werd vervolgens in de doofpot gestopt en verdoezeld door professionele historici gedurende decennia na de oorlog, terwijl de overlevenden oud werden en de gevangenendossiers werden vernietigd.

Rheinwiesenlager: Laatste bewegingen van een verloren oorlog

In de lente van 1945 stond het handschrift aan de wand voor Duitsland. Miljoenen geallieerde troepen stroomden vanuit het westen het Rijnland binnen, terwijl de Duitse SS- en Wehrmachttroepen wanhopige laatste verzetsacties voerden in Wenen en Berlijn om de opmars van het Rode Leger van de Sovjet-Unie in het oosten te vertragen.

Terwijl de Duitse generaal Jodl de onderhandelingen over een staakt-het-vuren vertraagde om tijd te winnen, trokken maar liefst drie miljoen Duitse soldaten van het Oostfront dwars door Duitsland om zich over te geven aan Amerikaanse of Britse troepen, waarvan ze hoopten dat die minder wraakzuchtig zouden zijn dan de triomferende Sovjets.

De Duitse toevloed werd al snel zo groot dat de Britten stopten met het accepteren van gevangenen, vanwege logistieke problemen. Toen de Amerikaanse generaal Eisenhower merkte dat de Duitsers zich massaal overgaven om de officiële, onvermijdelijke totale Duitse overgave te vertragen, dreigde hij zijn troepen opdracht te geven de overgevende Duitse soldaten neer te schieten, waardoor Jodl zich op 8 mei formeel moest overgeven.

De gevangenen bleven echter binnenstromen, en ze moesten allemaal verwerkt worden voordat het Amerikaanse leger over hun lot kon beslissen.

Het leger kwam toen met een oplossing voor grote aantallen ongewenste mensen die vergelijkbaar was met de oplossing die de Duitsers in Polen hadden gebruikt: grote stukken landbouwgrond vorderen en prikkeldraad rond de gevangenen wikkelen tot er iets geregeld kon worden.

Zo ontstonden in het late voorjaar van 1945 tientallen grote kampen in West-Duitsland, die aan het begin van de zomer werden gevuld door Duitse krijgsgevangenen in hun versleten uniformen.

Legerofficieren scheidden verdacht uitziende gevangenen, zoals SS-ers en mannen met bloedgroep tatoeages op hun armen (vaak een teken van SS lidmaatschap) en stuurden ze naar inlichtingenofficieren en onderzoekers van oorlogsmisdaden voor speciaal onderzoek.

Ondertussen lieten officieren de gewone leden van de Wehrmacht, Luftwaffe en Kriegsmarine gewoon een plek op de grond uitzoeken en gaan zitten tot iemand hoger in de keten besloot dat ze naar huis konden gaan. Althans, dat dachten ze.

Een nieuwe status voor gevangenen

De Conventie van Genève en de Haagse Conventie van 1907 regelen strikt de behandeling van gevangenen in oorlogstijd. Gevangen genomen vijandelijke soldaten mogen niet gemarteld of geëxecuteerd worden als zij het uniform van hun land droegen toen zij gevangen werden genomen. Zij mogen niet te kijk worden gezet of publiekelijk worden vernederd, noch mogen zij zonder reden worden overwerkt of gestraft.

De verdragen zijn streng wat hun bepalingen betreft: Iedere krijgsgevangene moet bijvoorbeeld evenveel eten en onderdak krijgen als hun bewakers. En als het bijvoorbeeld onpraktisch is om de barakken van de gevangenen te verwarmen, dan mogen volgens de regels van de conventies de barakken van het kamppersoneel evenmin verwarmd worden.

Het Amerikaanse leger nam deze regels, bijna uniek voor WO II-mogendheden, serieus en liet zelfs in één krijgsgevangenenkamp zijn eigen bewakers in bedrollen op de grond slapen gedurende de drie dagen die nodig waren om barakken voor gevangenen te bouwen, hoewel hun hutten al klaar waren.

Deze Amerikaanse reputatie van eerlijkheid lokte miljoenen verslagen Duitsers naar het Westelijk Front en verkortte waarschijnlijk de oorlog enigszins omdat de strijders gevangenschap verkozen boven zelfmoord in de strijd.

Wat geen van de zich overgevende Duitsers wist, was dat generaal Eisenhower, in overleg met de Britse premier Winston Churchill en president Franklin Roosevelt in 1943, al had besloten om de onvermijdelijke Duitse zwakte na de nederlaag te gebruiken om het vermogen van dat land om oorlog te voeren blijvend te verlammen.

Reeds in 1943, tijdens de Conferentie van Teheran, hadden Roosevelt en Stalin een toost uitgebracht op het doodschieten van 50.000 Duitse officieren na de oorlog. Misschien waren ze serieus of niet, maar begin 1944 benoemde Eisenhower een speciale assistent, Everett Hughes, om de details van de overgave te regelen. Die zomer werd een naoorlogs plan van minister van Financiën Henry Morgenthau jr. geparafeerd (en vermoedelijk goedgekeurd) door zowel Roosevelt als Churchill.

Het Morgenthau Plan, zoals het bekend kwam te staan, was meer dan alleen bestraffend: Duitsland werd verdeeld in bezettingszones, de industrie werd vernietigd, er werden verpletterende herstelbetalingen opgelegd, en grote delen van de bevolking werden gedwongen zich te hervestigen om de Duitse oorlogscapaciteit voor eens en voor altijd uit te roeien.

Naar moderne maatstaven was het praktisch een blauwdruk voor nationale genocide, in zoverre dat miljoenen Duitsers zouden moeten verhongeren of verhuizen om het te laten slagen.

Everett Hughes was een groot voorstander van het Morgenthau Plan, maar na de PR ramp die volgde op de bekendmaking van sommige details in oktober, was hij voorzichtig. Op 4 november stuurde Hughes een memo naar Eisenhower waarin hij hem dringend verzocht de details van de rantsoenen van de gevangenen als topgeheim te bestempelen. Eisenhower stemde toe.

Wijdverspreide mishandeling

Miljoenen overgegeven Duitsers werden vastgehouden onder omstandigheden die de Amerikaanse procureur-generaal vergeleek met Andersonville, het beruchte krijgsgevangenenkamp van de Confederatie uit de Burgeroorlog, waarvan de commandant werd opgehangen wegens oorlogsmisdaden.

De reden voor Hughes' interesse in rantsoenen ligt in het juridische onderscheid dat hij en anderen in Eisenhower's staf hadden gemaakt. Overgegeven Duitsers, zo besloten zij, zouden niet als krijgsgevangenen worden geclassificeerd, maar onder een nieuwe en totaal verzonnen benaming van "ontwapende vijandelijke strijdkrachten" (DEF's). Als DEF's, in plaats van krijgsgevangenen, zouden de mannen geen aanspraak kunnen maken op de bescherming van de Conventie van Genève.

De Amerikaanse strijdkrachten zouden zelfs niet verplicht zijn hun gevangenen te voeden, en zij zouden - zo luidde het argument - het Rode Kruis wettelijk kunnen verbieden hun Rheinwiesenlager kampen te inspecteren of hulpgoederen te sturen.

Onder hun nieuwe wettelijke status zouden de verslagen Duitse soldaten bijna letterlijk onpersoonlijk worden, een kwetsbare positie die nog verergerd werd door het feit dat na de arrestatie van de overlevende Duitse staatslieden in Flensburg, de Duitse veteranen zelfs geen regering meer hadden om voor hen op te komen. Ze waren volkomen hulpeloos en totaal overgeleverd aan de genade van het Amerikaanse leger.

Er is maar één reden om krijgsgevangenen de wettelijke status te ontnemen die hen beschermt tegen mishandeling: om ze te mishandelen. Volgens een boek uit 1989 over dit onderwerp, Other Losses, van de Canadese schrijver James Bacque, verloren tenminste 800.000, en "waarschijnlijk meer dan een miljoen" gevangenen hun leven in de door de Amerikanen beheerde Rheinwiesenlager kampen gedurende de zomer en herfst van 1945.

De omstandigheden in de kampen van het Rheinwiesenlager, die later werden onderzocht door het Bureau van de Geneesheer-Generaal, "leken op Andersonville Prison in 1864". Zelfs Stephen Ambrose, de wereldberoemde historicus en soms medewerker van het landgoed van Eisenhower, die door de familie van wijlen de president was ingehuurd om de beschuldigingen in het boek te onderzoeken, gaf in een artikel in de New York Times in 1991 toe:

"Er was een wijdverspreide mishandeling van Duitse gevangenen in de lente en zomer van 1945. Mannen werden geslagen, kregen geen water, werden gedwongen in open kampen te leven zonder onderdak, kregen onvoldoende voedselrantsoenen en ontoereikende medische verzorging. Hun post werd achtergehouden. In sommige gevallen maakten gevangenen een "soep" van water en gras om hun honger te stillen. Mannen stierven nodeloos en onvergeeflijk."

Ontkenning en ondermijning

De omstandigheden in elk kamp verschilden, maar schuilholen bedekt met kleding en restjes stof waren typisch voor de overvolle geïmproviseerde onderkomens.

De onaangename details die Ambrose zou toegeven over de kampen van het Rheinwiesenlager vormen slechts een tipje van de sluier.

Geallieerde troepen fouilleerden en ondervroegen gewoonlijk mannen die als DEF's waren aangewezen alvorens hen tot de kampen toe te laten. Vaak voerden de Amerikaanse of Britse officieren de ondervragingen in scène om de Duitser (die gewoonlijk moe en hongerig was, geen slaap had en totaal onwetend over het Amerikaanse en Britse rechtssysteem) te laten denken dat hij terechtstond voor zijn leven en dat hij alleen zichzelf of zijn familie kon redden door de misdaden te bekennen waarover hij werd ondervraagd.

De ambtenaren marcheerden de overgrote meerderheid in omheiningen met prikkeldraad en lieten hen achter - gevangenen kregen zelden voedsel of water, laat staan schone kleren, en onderdak was een gat van de grootte die ze met hun handen konden graven.

Mannen die de omheining naderden om te bedelen voor proviand liepen het risico te worden doodgeschoten als ontsnapte gevangenen, maar zij die dat niet deden konden gemakkelijk verhongeren of sterven aan tyfus, cholera en andere ziektes die endemisch waren in de kampen van het Rheinwiesenlager.

Zowel het Internationale Comité van het Rode Kruis (ICRC) als Duitse burgers (zelf voedselarm) stuurden zoveel hulp als ze konden. Toch weigerden de kampbeambten het ICRC botweg de toegang tot de kampen en vertelden hen dat de DEF's genoeg voedsel hadden zonder hun hulp.

Niemand schijnt te weten wat er met de voedselpakketten voor de burgerbevolking is gebeurd, hoewel de bewakers zelf nooit melding maakten van voedseltekorten, en het is mogelijk dat sommige pakketten werden uitgedeeld aan Franse burgers in de buurt van de grens. De mannen in de kampen kregen niets, en al snel begonnen ze te sterven.

Er zijn geen gegevens bekend waaruit precies blijkt hoeveel Duitse veteranen in de kampen van het Rheinwiesenlager zijn gestorven. Het leger beweerde na de oorlog dat het onmogelijk was om miljoenen gevangenen onder die omstandigheden op te sporen, en zei dus dat er zelfs geen poging was gedaan om ze gedetailleerd bij te houden. Uit latere onthullingen bleek dat het leger wel degelijk dossiers over de mannen bijhield, maar dat ongeveer 8 miljoen documenten werden vernietigd na de sluiting van de kampen.

Onderzoekers komen het dichtst in de buurt in de kolom "Overige verliezen" van de registers van het leger, die discrepanties laten zien in het wekelijkse aantal gevangenen van soms tienduizenden mannen die van de ene hoofdtelling naar de andere verdwenen. Deze diverse kolom, die Bacque de titel van zijn boek gaf, sloot vrijlatingen en ontsnappingen uit, evenals het merendeel van de overplaatsingen van gevangenen, zodat er geen officiële verklaring bestaat over waar honderdduizenden DEF's heen gingen gedurende de maanden dat de Rheinwiesenlager kampen actief waren.

Ambrose's team uitte een vernietigende aanklacht tegen Bacque's werk, en vroeg op een in hun ogen retorische toon waar die miljoen dode lichamen gebleven waren, omdat het vermoedelijk moeilijk is om dodentol van zeven cijfers te verbergen in het Rijnland.

Niemand weet zeker wat het antwoord op die vraag is, zelfs nu niet, maar sinds 1945 hebben de Franse en Duitse regeringen een algemeen verbod uitgevaardigd op opgravingen in grote delen van hun grensgebieden waar de kampen zich bevonden. Officiële cijfers van de Amerikaanse regering over het dodental variëren tussen de 3.000 en 6.000.

De bezettingsmacht van het Amerikaanse leger heeft deze verboden zones aan het einde van de oorlog ingesteld, ze gedurende het hele jaar 1945 voor "onbekende" doeleinden gebruikt, en ze vervolgens voor altijd als oorlogsgraven beperkt. Niemand mag in deze gebieden graven, en het lijkt erop dat niemand dat ooit heeft gedaan, dus het is mogelijk dat het antwoord op de vraag van de historici tot op de dag van vandaag begraven ligt onder de bomen van de Rijnvallei.

Oorspronkelijke artikel

Some Rights Reserved (CC BY-SA 4.0)
1
 1. zaplog@zaplog
  #155540
  -- selected for frontpage by system --