1. #depopulatie
 2. #dood
 3. #gentherapie
 4. #klimaat
 5. #massapsychose
 6. #oorlog
 7. #vaccinatie
 8. #virus
 9. #wef
 10. Artikelen

Wat zijn Virionen

Ik ga voortaan als ik iets op Bit Scheisse zet, hier gelijk mirroren i.v.m. censuur.

Gelijk doe ik maar de vertaling in het Nederlands, en daaronde in het Engels tot 05:32.

De rest moet u in het Duits bekijken/luisteren.
In het Engels is hier meer info op deze zaak.

https://www.bitchute.com/video/mUWDjoL0i9xI/

Groetjes aan iedereen. Deze opname uit de jaren 60 toont de dood van een cel, en het kleine deel ernaast wat beweegt, is een bacterie die het celafval opeet, en dus ruimt het op. Zo ziet het eruit als een cel door gif of kracht afsterft. En de bacteriën eten het puin op en zullen het uit het lichaam transporteren. Je ziet, wanneer de cel sterft, dat de structuur van de buitenste lagen verandert, dat ze virionen noemen. Structuren en bliksem hebben ze de naam gegeven, vanwege de gelijkenissen van de barstende vlammen van de zon, en tegelijkertijd de uiterlijke modellen van een kroon, daarom noemen ze het Corona-Virion. Het virus doodde de cel niet. Virussen zijn het puin van een dode cel. Virussen zijn dus dood.. Dit dode celafval is niet giftig en niet overdraagbaar. Virussen zijn gewoon doodcellige brokstukken.

De bacteriën eten dit dode puin op, en deze komen ook niet van buiten, maar gewoon van binnenuit uit je eigen lichaam. Net als het virus doden de bacteriën deze cel niet. En terwijl de woordvoerders van het medische establishment in het verleden, van elke dode persoon deze dode bacteriën vonden, gingen ze ervan uit dat deze bacterie het gevolg was van de dood van die persoon. Ze zagen niet dat de bacteriën van de binnenkant van de cel kwamen, en met deze valse observatie was de hele bacterieangstfactor die is gecreëerd, en daarmee de hele anti-bacterie-industrie. Anti-Biotica, Griep-Medicin, Chemotherapie, en de hele Hygene-Paranoia. Bacteriën kunnen je niet ziek maken. En besmetting door virussen bestaat niet. En nu doen ze alsof virionen en virus twee verschillende dingen zijn.

Er zijn video-opnames van virions, maar van een virus is er geen, zelfs geen foto en geen bewijs, geen. De meeste artsen en virologen weten dit. Dat de ambtenaren liegen, deert hen niet. Maar het worrisom-gedeelte is de main stream media. Virussen bestaan niet en bacteriën kunnen niet ziek worden. En iedereen uit het medische establishment, die over iets anders praat, is een leugenaar. Omdat ze de tools hebben om het te onderzoeken. Hah, ik zeg niet dat een griep niet bestaat, maar dat de griep niet van een virus komt. De griep is, als je ernaar kijkt, een ontgiftingsproces van het lichaam. Net als bij een ontgiftingskuur, zoals je alleen water drinkt en niet eet, dan voel je je precies alsof je griep hebt. Of stralingsvergiftiging, dat voelt ook alsof je griep hebt. Griep hebben, is het verwijderen van gif uit het lichaam.

Dus elke medische beoefenaar, die het heeft over infectieziekten, van infectieuze deeltjes die rondvliegen en je door de neus infecteren, tot het snuifvirus, van gevaarlijke virusinfecties die de longen binnendringen, deze hele onzin, is een leugenaar. En hij of zij weet dat hij of zij liegt. Omdat ze de instrumenten en de mogelijkheden hebben, en ze hebben het al onderzocht, maar ook deze "allemaal zo kritische" professor die in alle main stream media heeft gehypet. Ik wil niet eens de namen van hen noemen, want dan moet ik kotsen. Ook zij prediken dit en zeggen dat ze pro-vaccin zijn. Niet alleen door dit virus, maar ze zijn voor de inenting voor alle kinderen, en zegt dat elk virus door de lucht gaat, in de longen, en zegt dan dat hij pro-vaccin is, maar gewoon niet door deze, maar dat virus is te gevaarlijk.

Maar over het algemeen zijn ze er zelf van overtuigd dat onze kleine kinderen moeten worden geïnjecteerd met de dode cellen van stervende apen, kankercellen, longweefsel en alle andere bs. Ze zijn pro-injectie van deze onzin en ze hypen ze in alle main stream media. Mensen, open alsjeblieft je ogen en zie wat ze je serveren! 05:32

English Translation :

Greetings to all.
This recording from the 60's shows the death of a cell, and the little part next to it what is moving, is a bacteria that is eating the cell debris, and so it's cleaning it up.
This is how it looks like when a cell, due to poisone or force is dying. And the bacteria eats the debris and will transport it out of the body.
You are seeing, when the cell dies, that the structure of the outer layers are changing, that they are calling virions. Structures and lightning has given the name to them, becouse of the similarity's of the sun's bursting flames, and at the same time the outward models of a crown, that is why they call it Corona-Virion.
The virus did not kill the cell. Virusses are the debris of a dead cell. So, are virusses dead.. This dead cell debris is not toxic and not transmittable.
Virusses are just dead cell debris.
The bacteria is eating this dead debris, and these are also not comming from the outside, but just from the inside from your own body. Just like the virus, the bacteria are not killing this cell. And while the spokespersons from the medical establishment in the past, from every dead person found these dead bacteria, they assumed, that this bacteria was the couse of the death of that person. They didn't see that the bacteria came from the inside of the cell, and with this false observation, was the whole bacteria fear factor that has been created, and with that, the whole anti-bacteria industry. Anti-Biotics, Flu-Medicin, Chemotherapy, and the whole Hygene-Paranoia. Bacteria can not make you sick. And contamination due to virusses does not exist. And now they are pretending that virions and virus are two diffrent things.
There are video recordings from virions but from a virus there is none, even not a picture and no evidence, none. Most of the doctors and virologists know this. That the officials are lying does not bother them. But the worrisom part is the main stream media. Virusses do not exist, and bacteria can not make sick. And everyone from the medical establishment, that talks about something else, is a liar. Becouse they have the tools to research it. Hah, i don't say that a flu does not exist, but that the flu does not come from a virus. The flu is, when you look at it, it's a detoxification process of the body. Like an detoxification cure, like you only drink water and don't eat, then you feel exactly like you have the flu. Or radiation poisoning, that feels also as if you have the flu. Having a flu, is removing poison from the body. So every medical practicioner, that talks about infectious disease, from infectious particles that fly around, and infect you trough the nose, to the sniffle virus, from dangerous virus infections that enter the lungs, this whole nonsense, is a lyer. And he or she knows that he or she is lying. Becouse they have the instruments and the possibilities, and they have already researched it, but also this "all so critical" professor that in hyped in all main stream media . I do not even want to call the names of them, becouse then i have to puke. Also they preach this bs and say they are pro-vaccine. Not just by this virus, but they are for the inoculation for all kids, and says that every virus goes trough the air, into the lungs, and then says that he is pro-vaccine, but just not by this one, but that virus is to dangerous.
But overall, they are self-convinced that our small children need to be injected with the dead cells from dying apes, cancer cells, lung tissue, and all the other bs. They are pro-injection of this crap and they hype them in all main stream media. People, please open your eyes and see what they are serving you ! 05:32

Onthoud dat angst een slechte raadgever is.

Hier mijn orginele link.
https://www.bitchute.com/video/PWtS8T4nwcbw/

Some Rights Reserved (CC BY-SA 4.0)
3
 1. patricksavalle@patricksavalle
  #155279

  Odysee is gebaseerd op de LBRY blockchain.

 2. zaplog@zaplog
  #155287
  -- selected for frontpage by system --
 3. kilohertz@kilohertz
  #155291

  @patricksavalle
  Bedankt, ik zal het nakijken.