1. #cia
 2. #code-van-bordeaux
 3. #joden
 4. #leugens
 5. #lies
 6. #media
 7. #minsk2
 8. #nato
 9. #neocons
 10. #not-an-inch
 11. #peace
 12. #poetin
 13. #putin
 14. #rusland
 15. #russia
 16. #safety
 17. #veiligheid
 18. #vrede
 19. Artikelen

Het hele conflict in zijn simpelste vorm. (Dutch - English)

.

Zodra Joe Biden president werd, gingen er steeds meer wapens naar Oekraïne.

Oekraïense soldaten worden getraind door de CIA.

Er staat al een dodelijke raket-installatie in Roemenië.
Deze zomer zal een dodelijke raket-installatie in Polen klaar zijn. Dodelijk voor Rusland.

Als Oekraïne ook Nato gebied wordt -geen twijfel mogelijk dat dit de bedoeling is- zal Rusland niet meer te verdedigen zijn. Dan is het te laat: dan zal Rusland in overwonnen positie staan en moet het volk weer doormaken wat het doormaakte van 1917 - 1948 en van 1992 - 2000. In die jaren waren 'niet -Russen' (lees: joden) de echte baas in hun land en stierven tientallen miljoenen Russen van ellende.

We zien dat die stoomwals niet te stoppen is met praten. Zolang Biden president is, gaat die stoomwals verder. En over 3 jaar is het afgelopen met Rusland. Wat te doen?

Poetin koos er voor om Amerika een laatste kans te geven.
In december gaf hij een ultimatum af. Poetin vraagt niet langer om vrede. Nu eist hij vrede. Een ondertekende en uitgevoerde vrede.
Geen 'beloofde vrede, straks, na onze gesprekken'. Na 8 jaar weet je dat dit bedoeld is om ondertussen het mes naar de Russische keel te brengen, terwijl de messentrekker roept :

"Maar ik ben helemaal niet agressief. Dit is een defensief mes."

Ja, dergelijke onzin kun je de westerse mensen wijs maken, maar verder is er niemand in de wereld die dat gelooft. En zeker niet in Kosovo, Servië, Libië, Afghanistan, Irak en Syrië. De Nato is agressief. Dat is onderhand wel genoeg bewezen.

Dus, samenvattend, eiste Poetin in december het volgende:
1) Voer uw beloftes van Minsk 2 uit.
2) Voer de belofte uit dat de Nato geen inch naar het Oosten zal gaan. Op die voorwaarde heeft M. Gorbachov het USSR leger uit Oost Duitsland terug getrokken.
3) Als U uw beloften om ons veiligheid te garanderen niet na komt (en uw militaire opmars naar ons land voort zet), dan zullen we militaire oplossingen gaan gebruiken.


De VS koos er voor om de eigen beloften niet uit te voeren.
Er werd overal driftig gelogen dat die beloften nooit zijn gedaan. Maar ze staan in de notulen van de vergaderingen met James Baker, vrijgegeven door de VS-overheid in 2017. Er zijn journaal-beelden van dat Genscher het zegt.

De VS weigert Rusland haar veiligheid te geven.

Als je beweert dat je geen enkele agressie in de zin hebt, dan is het op papier in verdragen vastleggen, dat je nooit agressie zal plegen iets dat je zonder kosten kan doen: je was het toch al van plan.

Omdat de VS de eerste 2 eisen van het December Ultimatum weigert uit te voeren, neemt Poetin nu de militaire maatregel. Precies zoals hij heeft gezegd dat hij zou doen. Poetin heeft de verantwoordelijkheid over de veiligheid van het Russische volk. Die neemt hij hier en terecht.


Toespraak Poetin op 24 febr: Waarom hij Oekraïne binnen valt.
In de nacht dat zijn leger de militaire maatregel nam heeft hij in 12 pagina's lange toespraak exact verteld waarom hij met zijn leger de Oekraïne binnen valt.

( de voortdurende schending van beloften, de zekerheid dat dit weer eindigt in Russische slavernij onder buitenlandse machten, wat altijd miljoenen dode Russen oplevert.)

Hij zei ook dat hij dat land niet blijvend wil bezetten. Hij zal zijn best doen om geen slachtoffers te maken. (Deze belofte kost vele Russische soldaten het leven.) Oekraïense soldaten die niet terug vechten mogen naar huis.

Het doel van de inval is als volgt:

De nazi-elementen die nu de Oekraïense politiek in handen hebben worden opgepakt en berecht. Ook de daders van de moordaanslagen in Odessa en de Maidan.
Men wil in overleg met Oekraïense politici een nieuwe regering zoeken die duidelijk maakt dat het geen agressie tegen Rusland zal toestaan, en zeker al geen Nato wapens zal plaatsen.
Rusland eist dat heel degelijk wordt vastgelegd dat Oekraïne een neutrale bufferstaat wordt.
Rusland garandeert dat Oekraïne 100 % soeverein zal zijn.
Als Oekraïne nooit meer ook maar iets met Rusland van doen wil hebben is dat OK. Oekraïne is daar geheel vrij in.
Het enige dat Rusland eist is: gegarandeerde veiligheid voor Rusland en voor de etnische Russen in de Oekraïne.

 ------------------------------

Ik ben benieuwd of iemand kan wijzen op onredelijk gedrag of onredelijke eisen van de kant van Poetin.
Volgens velen staat vast: Deze 'oorlog' is volledig de schuld van Amerika. Vaak is degene die iets kwaadaardigs doet niet de persoon die verantwoordelijk is voor die daad.
In het recht word je vrijgesproken als je iemand doodt uit zelfverdediging. Het is duidelijk dat wat Poetin doet geheel valt onder zelfverdediging.

De daders zijn de Neocons die al in 1992 wisten: "We gaan Rusland nog veel verder aan flarden trekken. Dat het al zijn satellieten kwijt is, is niet voldoende. (Lees het boek van CIA baas Robert Gates, waar hij Dick Cheney citeert)

Als medeplichtigen --zogenaamd "onwetende" medeplichtigen-- zijn de westerse (joodse) media. Állemaal gaan ze mee in het narratieve.
Niemand is bereid om de nuchtere analyse te maken zoals die hierboven is gemaakt. Allemaal weigeren ze de tekst van Poetin te begrijpen en om de inval te verklaren komen ze niet verder dan dat die voortkomt uit psychische tekortkomingen van Vladimir Poetin.

Niet één van deze journalisten begrijpt dat hij bezig is de toekomst van zijn eigen kinderen tot een miserabele toekomst te maken. Niet één volgt de regels van de code van Bordeaux, die een morele gids van iedere journalist hoort te zijn.

 ------------------------------

English version:

Once Joe Biden became president, more and more weapons went to Ukraine.

Ukrainian soldiers are being trained by CIA.

There is already a lethal missile installation in Romania.
This summer the lethal missile installation in Poland will be ready.

If Ukraine also becomes Nato territory -no doubt that this is the intention- Russia will no longer be defensible. Then it will be too late: Russia will be in a defeated position and its people will again have to go through what they went through from 1917 to 1948 and from 1992 to 2000. In those years "non-Russians" (jews) were the real boss in their country and tens of millions of Russians died of misery.

We see that this steamroller cannot be stopped by just talking. As long as Biden’s handlers are in power, that steamroller will continue. And in 3 years it will be over with Russia. What to do?

Putin chose to give America one last chance:
In December, he issued an ultimatum. This is the ultimatum:

Putin is no longer asking for peace. Now he is demanding peace.
A signed and executed peace. Not a "promised peace, later, after we have had our talks”.
After 8 years, you know that the ‘talks’-time is used to bring the knife to Russia's throat, while the knife-wielding man shouts :
"But I am not aggressive at all. This is a defensive knife."
Yes, such nonsense most Western people may believe, but no one else in the world. And certainly not in Kosovo, Serbia, Libya, Afghanistan, Iraq and Syria. Nato is aggressive. That has been proven.
So , in summary, Putin demanded the following in December:

1) Implement your promises of Minsk 2.
2) Carry out the promise that Nato will not go an inch to the East. On that condition Gorbachov withdrew the USSR army from East Germany.
3) If you do not fulfill these earlier promises to guarantee our security (and continue your military advance towards Russia), then we will start using military solutions.


The US chose not to carry out its own promises.

There was drily lying everywhere that those promises were never made. But they are in the minutes of the meetings with James Baker, released by the US government in 2017. There is newsreel footage of Genscher saying it, James Baker behind him.

The US refuses to give Russia its security.

If you claim you have no intention of aggression, then committing on paper in treaties that you will never commit aggression is something you can do without cost: you were planning it anyway.

Because the US refuses to carry out the first 2 demands of the December Ultimatum, Putin is now taking the military measure. Exactly as he has said he would. Putin has the responsibility over the security of the Russian people. He is taking that here.
Are western politicians taking their responsability for the safety of their peoples? Or are they serving other interests?

Putin's speech on Feb. 24: Why he's invading Ukraine.
On the night of february 24 Putin told the world exactly why he and his army were invading Ukraine at that moment, in a 12 page speech. (In short: The continued violation of promises, the certainty that this will end again in Russian enslavement under foreign powers, which always results in millions of dead Russians.)

He also said that he does not want to occupy Ukraine permanently. He will do his best not to cause casualties. (That will cost hundreds of life's of Russian soldiers.) Ukrainian soldiers who do not fight back may go home.

The purpose of the invasion is as follows:

The Nazi elements who now control Ukrainian politics will be arrested and tried.
Also the perpetrators of the Odessa and Maidan assassinations.
In consultation with Ukrainian politicians, they want to find a new government that binds itself to no aggression against Russia at all, and will certainly not install Nato weapons.
Russia demands that it be firmly established that Ukraine will become a neutral buffer state.
Russia guarantees that Ukraine will be 100% sovereign.
If Ukraine never wants to have anything to do with Russia again, that is OK. Ukraine is completely free in that.
The only thing Russia demands is: guaranteed security for Russia and for the ethnic Russians in the Ukraine.

I am curious if anyone can point me to unreasonable behavior or unreasonable demands on the part of Putin.

For me, there is no doubt: This "war" is entirely America's fault.

Often the person who does something evil is not the person responsible for that act. By law, you are acquitted if you kill someone in self-defense.
It is clear that what Putin is doing falls entirely under self-defense.
The perpetrators are the Neocons who knew back in 1992, "We're going to rip Russia to shreds much more. The fact that it has lost all its satellites is not enough. (Read CIA boss Robert Gates' book, where he quotes Dick Cheney saying this.)

As accomplices --ignorant accomplices mostly-- are the Western media. They áll go along with the narrative.

None is willing to make the sober analysis I make above. All refuse to understand Putin's text, and to explain the invasion they have no other explanation than that it stems from Vladimir Putin's psychological deficiencies.

None of these journalists understand that he (the journalist) is in the process of making his own children's future a miserable one. Non of them respect the Code of Bordeaux, which is the moral guide for every journalist.

(Met speciale dank aan Wakkermens voor hun vertaling van de toespraak van Poetin)
https://wakkermens.info/toespraak-van-de-poetin-24-februari-2022/

Some Rights Reserved (CC BY-SA 4.0)
3
 1. g-b-wolf@g-b-wolf
  #155276

  Hier legt Poetin het nog eens heel duidelijk uit.

  "Putin: How Would America React If Russian Missiles Were Placed At The Border With Canada & Mexico!?
  2.168.758 weergaven".

  Ruim 2 miljoen zelfstandige denkers. Nu de rest nog.

 2. g-b-wolf@g-b-wolf
  #155280

  Een video van John J. Mearsheimer, die het Oekraïne-conflict duidelijk uitlegt en de fouten van het Westen duidt.

  "John J. Mearsheimer, the R. Wendell Harrison Distinguished Service Professor in Political Science and Co-director of the Program on International Security Policy at the University of Chicago, assesses the causes of the present Ukraine crisis, the best way to end it, and its consequences for all of the main actors. A key assumption is that in order to come up with the optimum plan for ending the crisis, it is essential to know what caused the crisis. Regarding the all-important question of causes, the key issue is whether Russia or the West bears primary responsibility."

 3. zaplog@zaplog
  #155282
  -- selected for frontpage by system --