1. #coronavirus
 2. #gezondheid
 3. #immuniteit
 4. #natuurlijke-immuniteit
 5. #sars-cov-2
 6. #vaccinatie
 7. Artikelen

Increased risk of infection with SARS-CoV-2 Beta, Gamma, and Delta variant compared to Alpha variant in vaccinated individuals

The extent to which severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) variants of concern (VOC) break through infection- or vaccine-induced immunity is not well understood. Here, we analyze 28,578 sequenced SARS-CoV-2 samples from individuals with known immune status obtained through national community testing in the Netherlands from March to August 2021. We find evidence for an increased risk of infection by the Beta (B.1.351), Gamma (P.1), or Delta (B.1.617.2) variants compared to the Alpha (B.1.1.7) variant after vaccination. No clear differences were found between vaccines. However, the effect was larger in the first 14-59 days after complete vaccination compared to 60 days and longer. In contrast to vaccine-induced immunity, no increased risk for reinfection with Beta, Gamma or Delta variants relative to Alpha variant was found in individuals with infection-induced immunity.

Competing Interest Statement

The authors have declared no competing interest.

Funding Statement

This work was funded by the Ministry of Health, Welfare and Sports (VWS).

Author Declarations

I confirm all relevant ethical guidelines have been followed, and any necessary IRB and/or ethics committee approvals have been obtained.

Yes

The details of the IRB/oversight body that provided approval or exemption for the research described are given below:

The Centre for Clinical Expertise at the RIVM assessed the research proposal following the specific conditions as stated in the law for medical research involving human subjects (WMO). In their opinion the research does not fulfill one or both of these conditions and therefore conclude it is exempted for further approval by the ethical research committee. Pathogen surveillance is a legal task of the RIVM (artikel 3 Wet RIVM, article 3 Law RIVM) and is carried out under the responsibility of the Minister of Health, Welfare and Sports (VWS). Article 6c (artikel 6c) of the Public Health Act (Wet Publieke Gezondheid) provides that RIVM may receive pseudonymised data for this task without individual consent of each case.

I confirm that all necessary patient/participant consent has been obtained and the appropriate institutional forms have been archived, and that any patient/participant/sample identifiers included were not known to anyone (e.g., hospital staff, patients or participants themselves) outside the research group so cannot be used to identify individuals.

Yes

I understand that all clinical trials and any other prospective interventional studies must be registered with an ICMJE-approved registry, such as ClinicalTrials.gov. I confirm that any such study reported in the manuscript has been registered and the trial registration ID is provided (note: if posting a prospective study registered retrospectively, please provide a statement in the trial ID field explaining why the study was not registered in advance).

Yes

I have followed all appropriate research reporting guidelines and uploaded the relevant EQUATOR Network research reporting checklist(s) and other pertinent material as supplementary files, if applicable.

Yes

Data produced in the present study are available upon reasonable request to the authors.

www.medrxiv.org

Some Rights Reserved (CC BY-SA 4.0)
1
 1. g-b-wolf@g-b-wolf
  #153763

  Verhoogd risico op infectie met SARS-CoV-2 Beta, Gamma, en Delta-variant in vergelijking met Alpha-variant bij gevaccineerde personen

  De mate waarin zorgwekkende varianten van het severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) infectie- of vaccin-geïnduceerde immuniteit doorbreken, wordt niet goed begrepen. Hier analyseren we 28.578 gesequenteerde SARS-CoV-2 monsters van personen met een bekende immuunstatus, verkregen via nationale gemeenschapstesten in Nederland van maart tot augustus 2021. We vinden bewijs voor een verhoogd risico op infectie door de Beta (B.1.351), Gamma (P.1), of Delta (B.1.617.2) varianten in vergelijking met de Alpha (B.1.1.7) variant na vaccinatie. Er werden geen duidelijke verschillen gevonden tussen de vaccins. Het effect was echter groter in de eerste 14-59 dagen na volledige vaccinatie vergeleken met 60 dagen en langer. In tegenstelling tot door vaccinatie geïnduceerde immuniteit werd bij personen met door infectie geïnduceerde immuniteit geen verhoogd risico op herinfectie met Beta-, Gamma- of Delta-varianten ten opzichte van de Alpha-variant gevonden.
  Verklaring van concurrerende belangen

  De auteurs hebben verklaard geen concurrerende belangen te hebben.
  Financiering

  Dit werk werd gefinancierd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).
  Verklaringen van de auteur

  Ik bevestig dat alle relevante ethische richtlijnen zijn gevolgd, en dat alle benodigde IRB en/of ethische commissie goedkeuringen zijn verkregen.

  Ja

  De gegevens van de IRB/toezichthouder die goedkeuring of vrijstelling heeft verleend voor het beschreven onderzoek staan hieronder vermeld:

  Het Centrum voor Klinische Expertise van het RIVM heeft het onderzoeksvoorstel beoordeeld aan de hand van de specifieke voorwaarden zoals gesteld in de wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO). Naar hun oordeel voldoet het onderzoek niet aan één of beide van deze voorwaarden en concluderen daarom dat het is vrijgesteld voor verdere goedkeuring door de ethische onderzoekscommissie. Het toezicht op ziekteverwekkers is een wettelijke taak van het RIVM (artikel 3 Wet RIVM) en wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Artikel 6c (artikel 6c) van de Wet Publieke Gezondheid bepaalt dat het RIVM voor deze taak gepseudonimiseerde gegevens mag ontvangen zonder individuele toestemming van elk geval.

  Ik bevestig dat alle benodigde toestemming van de patiënt/deelnemer is verkregen en de juiste instellingsformulieren zijn gearchiveerd, en dat alle opgenomen patiënt/deelnemer/monsteridentificatoren bij niemand (bijv. ziekenhuispersoneel, patiënten of deelnemers zelf) buiten de onderzoeksgroep bekend waren en dus niet kunnen worden gebruikt om individuen te identificeren.

  Ja

  Ik begrijp dat alle klinische onderzoeken en alle andere prospectieve interventionele onderzoeken geregistreerd moeten worden bij een door ICMJE goedgekeurd register, zoals ClinicalTrials.gov. Ik bevestig dat al het onderzoek dat in het manuscript wordt vermeld, is geregistreerd en dat de registratie-ID van het onderzoek is vermeld (opmerking: als u een prospectief onderzoek vermeldt dat retrospectief is geregistreerd, geef dan in het veld 'trial ID' aan waarom het onderzoek niet van tevoren is geregistreerd).

  Ja

  Ik heb alle relevante richtlijnen voor onderzoeksrapportage gevolgd en de relevante checklist(s) voor onderzoeksrapportage van het EQUATOR Netwerk en ander relevant materiaal geüpload als aanvullende bestanden, indien van toepassing.

  Ja

  De gegevens die in het kader van deze studie zijn geproduceerd, zijn op redelijk verzoek aan de auteurs beschikbaar.

  https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.11.24.21266735v1

  Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)