1. #allochtonen
  2. #cijfers
  3. #emotionee
  4. #jongeren
  5. #nederland
  6. #onderzoek
  7. #ouderen
  8. #vertrouwen
  9. #volksgezondheid
  10. #vriend
  11. Artikelen

<< error >> (our Markdown requires webpage links, not image links, see manual)

Eenzaamheid treft veel Nederlanders

Dertig procent van alle Nederlanders van negentien jaar en ouder zegt zich soms eenzaam te voelen. Acht procent geeft aan zeer eenzaam te zijn. De mate waarin men verklaart eenzaam te zijn, blijft met het verstrijken van de jaren redelijk stabiel, maar neemt snel toe na de zeventig.
Dat blijkt uit een analyse die het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) vandaag, bij de begin van de Week tegen de Eenzaamheid, presenteert. De analyse is gemaakt op basis van cijfers die GGD-en in 2012 verzamelde onder 370.000 Nederlanders.

Dat een aanzienlijk deel van de Nederlanders zich in meer of mindere mate eenzaam voelt, was bekend. Uit talloze onderzoeken bleek de afgelopen jaren dat deze groep zo'n twintig tot vijftig procent van de Nederlanders uitmaakt. Maar het aantal ondervraagde Nederlanders was altijd klein. Zo deed TNS Nipo de afgelopen jaren onderzoek onder zo'n duizend Nederlanders. In 2011 bleek daaruit dat vijftig procent van de Nederlanders niet veel mensen hebben om werkelijk op te kunnen vertrouwen.

Weinig vertrouwen
Opnieuw blijken Nederlanders dat als grootste sociale euvel te zien. Het percentage ondervraagden dat zegt weinig mensen in vertrouwen te kunnen nemen, blijkt wel iets lager te liggen. Onder 19 tot 34-jarigen geldt dit voor 36 procent van de Nederlanders, oplopend tot 46 procent voor 65-plussers.

Voor de groep pensioengerechtigden geldt dat bijna negen procent zeer eenzaam is. Op een totale groep van 2,9 miljoen Nederlanders zijn 248.000 ouderen dus zeer eenzaam. Het RIVM beschouwd iemand als zeer eenzaam wanneer een ondervraagde negen van de elf vragen over het hebben van vrienden en/of kennissen negatief invult.

Boven de zeventig neemt het isolement rap toe. Van de 90-plussers zegt 65 procent zich soms eenzaam te voelen, 17 procent is zeer eenzaam. Jongeren hebben minder last van een isolement: 34 procent is soms eenzaam. Zeven procent is zeer eenzaam. Op een totaal van ongeveer 3,3 miljoen Nederlanders in deze leeftijdscategorie, zijn er 243.000 zeer eenzame jongeren.

Verschil met allochtone Nederlanders
De wijze waarop jongeren eenzaamheid ervaren, verschilt wel van ouderen. Ouderen zijn vaker sociaal eenzaam, wat betekent dat ze te weinig mensen om zich heen hebben. Jongeren voelen zich eerder emotioneel eenzaam. Ze hebben genoeg mensen om zich heen, maar voelen met niemand een diepe band.

Opvallend zijn de verschillen tussen autochtone en allochtone Nederlanders. Van de allochtonen zegt 58 procent zich eenzaam te voelen, waarvan achttien procent zeer eenzaam. Bij autochtone Nederlanders ligt dat op 28 en vijf procent.

Ook andere factoren wegen zwaar mee. Zo constateren de onderzoekers dat 62 procent van de Nederlanders met een lichamelijke beperking zich eenzaam voelt, tegenover 35 procent voor mensen zonder een beperking. Van mensen die gescheiden of weduwe/weduwnaar zijn, is 58 procent eenzaam, tegenover 33 procent van gehuwden of samenwonenden.

www.trouw.nl

No Rights Apply
0