1. #beschavingen
 2. #het-kwaad
 3. #hysterisch
 4. #ontstaansgeschiedenis
 5. #samenleving
 6. #wereldbeeld
 7. Artikelen

<< error >> (our Markdown requires webpage links, not image links, see manual)

Genesis van het Kwaad, de macro-sociale schaal - Deel II

Deel 1

Slechte tijden zijn niet alleen het gevolg van een hedonistische regressie naar het verleden, ze hebben ook een historisch doel te vervullen. Lijden, moeite en mentale activiteit in tijden van dreigende bitterheid leiden tot een progressieve, algemeen verhogende regeneratie van verloren waarden wat resulteert in menselijke vooruitgang. Helaas missen we nog steeds een voldoende uitputtend filosofisch begrip van de onderlinge causale verbanden en teleologie van deze gebeurtenissen.

Als slechte tijden arriveren en mensen overweldigd worden door een overmaat aan kwaad moeten zij al hun fysieke en mentale kracht samenballen om voor hun bestaan te vechten ​​en de menselijke rede te beschermen. Het zoeken naar een uitweg uit de moeilijkheden en gevaren doen lang begraven discretionaire krachten herleven. Zulke mensen hebben aanvankelijke de neiging op pure kracht te gaan vertrouwen en om dreiging tegen te gaan kunnen zij bijvoorbeeld "trigger-happy" worden of afhankelijk worden van legers. Langzaam en moeizaam ontdekken zij echter de voordelen die geestelijke inspanning verleent; een beter begrip van de psychologische situaties in het bijzonder, een betere differentiatie van menselijke karakters en persoonlijkheden en ten slotte; begrip van de tegenstanders. Tijdens zulke momenten, worden deugden, die vorige generaties verbannen hadden naar literaire werelden afgestoft en opnieuw gerespecteerd om hun waarde. Een wijs persoon die in staat is tot een goed en degelijk advies wordt opnieuw zeer gerespecteerd.

Hoe verbazingwekkend gelijkaardig waren de filosofieën van Socrates en Confucius, die half-legendarische denkers, die, zij het bijna-tijdgenoten, woonden aan de tegengestelde uiteinden van het grote continent. Beide leefden tijdens kwaad, bloedige tijden en droegen methoden aan voor het veroveren van het kwaad vooral wat betreft de perceptie van de wetten van het leven en de kennis van de menselijke natuur. Ze zocht naar criteria van morele waarden in de menselijke natuur en beschouwde kennis en begrip daarover als de kern van alle deugden.

Moeilijke en moeizame tijden geven aanleiding tot waarden die uiteindelijk het kwaad overwinnen en betere tijden produceren. De beknopte en nauwkeurige analyse van verschijnselen, mogelijk gemaakt dankzij het overwinnen van irrelevante emoties en egotisme zo karakteristiek aan zelfvoldane mensen, opent de deur naar oorzakelijke gedrag met name op het gebied van filosofische, psychologische en morele reflectie; dit tipt uiteindelijk de schaal in het voordeel van goedheid. Als deze waarden volledig werden opgenomen in het cultureel erfgoed van de mensheid, konden zij voldoende volken beschermen tegen het volgende tijdperk van fouten en verdraaiingen. Echter, het collectieve geheugen is vergankelijk en in het bijzonder onderhevig aan verwijdering van een filosoof en zijn werk uit haar context, namelijk de tijd en plaats en de doelen die hij diende.

Wanneer een ervaren persoon een moment van relatieve rust vindt na een moeilijke en pijnlijke inspanning is zijn geest vrij om onbelast door overtollige emoties en verouderde opvattingen van het verleden maar geholpen door de kennis van die vervlogen jaren te reflecteren. Op die manier komt hij dus dichterbij een objectief inzicht in de verschijnselen en verwerft zich een beeld van de eigenlijke causale verbanden inclusief die verbindingen welke niet begrepen kunnen worden binnen het kader van de natuurlijke taal. Hij mediteert dus op een steeds groeiende kring van kennis over algemene wetten terwijl hij de betekenis contempleert van die vroegere voorvallen die de perioden van de geschiedenis markeerden. We reiken naar oude leefregels omdat we ze beter beginnen te begrijpen, ze maken het makkelijker voor ons om zowel de ontstaansgeschiedenis als de creatieve betekenis van de ongelukkige tijden te begrijpen.

Deze cyclus van gelukkige vreedzame tijden bevorderen een vernauwing van het wereldbeeld en een toename van het egoïsme; samenlevingen worden onderworpen aan een progressieve hysterie en deze laatste fase produceert uiteindelijk millenia van wanhoop en verwarring. De teloorgang van de geest en persoonlijkheid die kenmerkend is aan ogenschijnlijk gelukkige tijden verschilt van natie tot natie waardoor sommige landen erin slagen om de gevolgen van dergelijke crises met kleine verliezen te overleven terwijl andere naties en rijken volledig ten onder gaan. Geopolitieke factoren hebben ook een doorslaggevende rol gespeeld.

De psychologische kenmerken van dergelijke crises dragen ongetwijfeld het stempel van de tijd en van de beschaving in kwestie, maar een gemeenschappelijke deler moet een verergering van de hysterische toestand in een samenleving zijn geweest.
Deze afwijking, of beter nog: formatief tekort aan karakter is een eeuwigdurende ziekte van samenlevingen met name van de bevoorrechte elites. Het bestaan van een aantal overdreven individuele gevallen, vooral welke als klinische gevallen bestudeerd werden, zijn afgeleiden van een veel algemener niveau van sociale hysterie vaak nog gecorreleerd aan een aantal extra kenmerken zoals bijvoorbeeld kleine laesies in het hersenweefsel. Zowel kwantitatief als kwalitatief kunnen deze personen dienen om zulke tijden te duiden en evalueren.

Ondanks bovengenoemde kwalitatieve verschillen zijn de duur van deze tijdcyclussen goed vergelijkbaar. Als we aannemen dat het hoogtepunt van de Europese hysterie zich rond 1900 voordeed en deze apex zich niet echt vaker dan om de twee eeuwen herhaald, kunnen we vergelijkbare omstandigheden terug vinden. Dergelijke isochrone cycli kunnen een beschaving overspoelen en buurlanden doorkruisen maar niet perse oceanen oversteken of doordringen tot verre of erg verschillende beschavingen.

Toen de Eerste Wereldoorlog uitbrak, dansten en zongen jonge officieren in de straten van Wenen: "Krieg, Krieg, Krieg! Es wird ein shöner Krieg ... ". Tijdens een bezoek aan Boven-Oostenrijk in 1978, besloot ik om contact te maken met een lokale dominee die in de zeventig was toen. Toen ik hem vertelde over mezelf, besefte ik opeens dat hij dacht dat ik loog en mooie verhalen aan het verzinnen was. Hij onderworp mijn verklaringen aan een psychologische analyse en op basis van deze onaantastbare aanname probeerde hij mij te overtuigen van zijn eigen verheven moraal en zeden. Toen ik me bij een vriend hierover beklaagde, antwoordde deze geamuseerd: "Als psycholoog had je het zeer getroffen om nog een authentiek voorbeeld te ervaren van het toenmalige beruchte "Oostenrijkse redeneren" (die Oesterreichische Rede). Wij jongeren zijn niet meer in staat dit te demonstreren zoals jij het nu ervaren hebt, zelfs al zouden we het willen nadoen."

In Europa is "Oostenrijks doof" de gemeenschappelijke beschrijvende term voor paralogisch * discours geworden. Veel mensen die deze term tegenwoordig gebruiken zijn zich niet bewust van haar oorsprong. In het kader van de maximale hysterische intensiteit in Europa op dat moment, vertegenwoordigde dit een typisch vorm van conversief** denken: de onbewuste selectie en vervanging van gegevens wat leidt tot chronische vermijden van de kern van de zaak. Op dezelfde wijze is de reflex te veronderstellen dat iedere spreker liegt een indicatie van de hysterische anti-cultuur van de leugenachtigheid, waarbinnen het vertellen van de waarheid "immoreel" wordt.

[* Opmerking: paralogism: n. onlogische of bedrieglijke deductie. paralogisch, onlogisch zijn; onterechte conclusies trekken. paralogist, n.

** Conversief denken: met behulp van terminolgie, een tegenstrijdige of verdraaide betekenis toekennen. Voorbeelden: rust – tevreden stellen; vrijheid – de goedkeuring om; initiatief - willekeur; traditioneel - achteruitgang; rally - mob; efficiëntie - kleingeestigheid. Voorbeeld: De woorden "rust" en “tevreden stellen" duiden hetzelfde - een streven naar vrede te stichten, maar hebben totaal verschillende connotaties die de houding van de spreker tegenover dit streven naar vrede aangeven].

Dat tijdperk van hysterische regressie gaf geboorte aan de grote oorlog en de grote revolutie wat uitmondde in het fascisme, Hitlerisme, en de tragedie van de Tweede Wereldoorlog. Dit bracht ook het macrosociale fenomeen voort wat het afwijkende karakter van deze cyclus domineerde, screende en uiteindelijk haar natuur vernietigde. Hedendaags Europa is op weg naar het andere uiterste van deze historische sinus kromme. We kunnen dus aannemen dat het begin van de volgende eeuw een tijdperk wordt van optimaal vermogen en correct gebruikt van de rede, hetgeen leidt tot vele nieuwe waarden in alle sferen van menselijk kennen en creativiteit. We kunnen ook voorzien dat realistisch psychologisch begrip en geestelijke verrijking kenmerken zullen zijn van dit tijdperk.

Tegelijkertijd heeft Amerika, met name de Verenigde Staten, voor het eerst in haar korte geschiedenis een dieptepunt bereikt. Reeds vergrijsde Europeanen die vandaag de dag in de VS leven, zijn getroffen door de gelijkenis tussen deze verschijnselen en degenen die Europa domineerde tijdens hun jeugd. De emotionaliteit van het dominerende individuele, collectieve en politieke leven alsook de onbewuste selectie en vervanging van gegevens in de gebezigde alledaagse logica verarmen de ontwikkeling van een psychologische wereldbeschouwing en leidt tot individueel en nationaal egoïsme. Het maniakale aanstoot geven bij het minste geringste provoceert voortdurende vergelding en wil van anderen profiteren middels een hyper-prikkelbare en hypo-kritische instelling. [Deze omstreden karaktertrek van de Amerikanen is over de hele wereld berucht.] Dit kan analoog gezien worden aan de Europese duel-manie uit die tijd. Mensen die zich gelukkig genoeg in een hogere ​​maatschappelijke positie bevinden dan iemand anders, zijn uiterst minachtend over hun vermeende ondergeschikten op een manier die sterk doet denken aan de tsaristische Russische douane. Turn-of-the-century Freudiaanse psychologie vindt niet voor niets een vruchtbare bodem in dit land vanwege de gelijkenis in de sociale en psychologische omstandigheden.

Deel 3

Noot: Deze serie, deel 1 t/m 4 is een vertaling van hoofdstuk 3 "THE HYSTEROIDAL CYCLE" uit Andrew M. Lobaczewski's Political Ponerology: The scientific study of Evil adjusted for Political Purposes. [ ISBN 978-1-897244-25-8 ].

Het document is tot stand gekomen tijdens het totalitaire communistische regime in Polen als studie van het fenomeen "pathocratie", die samenlevingsvorm waar een select groepje psychopaten de macht weet te grijpen en hun wil weet op te dringen aan een gehele samenleving, met alle excessen en lijden van dien ...

*The first manuscript of this book went into the fire five minutes before the arrival of the secret police in Communist Poland. The second copy, reassembled painfully by scientists working under impossible conditions of repression, was sent via a courier to the Vatican. Its receipt was never acknowledged, no word was ever heard from the courier - the manuscript and all the valuable data was lost. The third copy was produced after one of the scientists working on the project escaped to America in the 1980s. Zbigniew Brzezinski suppressed it.

Political Ponerology: The scientific study of Evil adjusted for Political Purposes was forged in the crucible of the very subject it studies. Scientists living under an oppressive regime decide to study it clinically, to study the founders and supporters of an evil regime to determine what common factor is at play in the rise and propagation of man's inhumanity to man.

Shocking in its clinically spare descriptions of the true nature of evil, poignant in the more literary passages where the author reveals the suffering experienced by the researchers who were contaminated or destroyed by the disease they were studying, this is a book that should be required reading by every citizen of every country that claims a moral or humanistic foundation. For it is a certainty that morality and humanism cannot long withstand the predations of Evil. Knowledge of its nature, how it creates its networks and spreads, how insidious is its guileful approach, is the only antidote.*

www.qfgpublishing.com

No Rights Reserved (CC0 1.0)
2
 1. hakkietakkie@hakkietakkie
  #142175
  //vraagt toestemming om het een en ander aan spelling en vervoeging te corrigeren: boodschap is interessant//
 2. raspy-breeze-1388@raspy-breeze-1388
  #142184
  @hakkietakkie je hebt een pmmetje