1. #alternatief
 2. #democratisch
 3. #karl-marx
 4. #socialisme

Het Socialistisch Alternatief

Het Socialistisch Alternatief

Michael Lebowitz; Monthly Review Press, New York, 2010

Het begin van de wereldwijde economische crisis, medio 2008, gesymboliseerd door de instorting van enkele van de meest iconische bedrijven Wall Street, leidde tot de stijgende verkoop van het baanbrekende werk van Karl Marx 'Das Kapital’, dit omdat velen zochten naar verklaringen van de zich ontwikkelende tumultueuze gebeurtenissen.
Hoewel meer dan 100 jaar geleden geschreven, is deze voor het kapitaal desastreuze en inzichtelijke ontleding van de manier waarop zij functioneert nog steeds een krachtig hulpmiddel voor mensen die de wereld willen begrijpen en veranderen.
Het doel van Marx was een handboek te maken voor activisten uit de arbeidersklasse, dat de logica van het kapitaal en zijn inherent uitbuitende karakter ontrafelde. Marx zei dat dit nodig was, omdat zolang de arbeiders niet begrepen dat het kapitaal het resultaat is van hun eigen exploitatie, zij niet in staat zouden zijn om hun vijand te verslaan.

Het nieuwste boek van Michael Lebowitz “The Socialist Alternative: Real Human Development” zegt dat het van essentieel belang is om de belangrijke inzichten Marx met betrekking tot dit alternatief te onderzoeken.
Dit gemakkelijk toegankelijke boek is geschreven om jonge socialistische militanten uit de arbeidersklasse een wapen te leveren in hun strijd voor een betere wereld.
Het is moeilijk om het meer eens te zijn met Bill Fletcher Jr, wanneer hij zegt dat dit boek "het doel van de discussie moet zijn voor groepen van activisten als ze proberen om hun radicale praktijk te verenigen met theorieën over een radicaal, democratisch en marxistisch alternatief voor de toekomst".

Lebowitz verwerpt het oude gezegde dat "als we niet weten waar we naar heen willen, elk pad ons daar naartoe zal leiden." Sterker nog, als je niet weet waar je naartoe gaat, zal geen pad je daar brengen.
Lebowitz zegt: "Het doel van dit boek is om te wijzen op een alternatief pad" gericht op de "volledige ontwikkeling van het menselijk potentieel".

“The Socialist Alternative” brengt samen verschillende schetsen van Marx over het socialisme, zijn eigen persoonlijke ervaringen en studies op het gebied van het "reëel bestaande socialisme”, de sociaal-democratie, en vooral de Venezolaanse strijd voor een nieuw socialisme voor de 21ste eeuw, en is bedoeld als een "een algemene visie op het socialisme en concrete aanwijzingen voor strijd".
Lebowitz idee van het socialisme breekt met de dominante visie die prioriteit geeft aan "de ontwikkeling van productiekrachten" en die zogenaamd op een dag overvloed zullen bieden en "iedereen laten consumeren in overeenstemming met hun behoeften".
In plaats daarvan plaatst hij de mens in het middelpunt van de aandacht.

Het boek gaat niet over het Bolivarische proces in Venezuela - Lebowitz woont in Venezuela sinds 2004 - maar veel van de ideeën in het boek zullen bekend zijn bij degenen die de debatten in de massabeweging volgen, waar het idee van het socialisme de geest van de massa's heeft gegrepen en zichzelf heeft omgezet in een materiële kracht voor verandering.

Het idee dat zelf-emancipatie en strijd de sleutels zijn tot veranderen van de wereld en mensen is essentieel in de argumenten van Lebowitz.
Onder verwijzing naar Friedrich Engels, stelt Lebowitz dat het doel van de communisten is "een samenleving op een zodanige wijze te organiseren dat elk lid zich kan ontwikkelen en al zijn capaciteiten en vermogens in volledige vrijheid kan gebruiken zonder daarbij inbreuk te doen op de fundamenten van de maatschappij."
De enige manier om dit te doen is door middel van de "revolutionaire praktijk", omdat de menselijke ontwikkeling niet een geschenk is uit de hemel. Marx legde uit dat de revolutionaire strijd een gelijktijdige "verandering van omstandigheden en menselijke activiteit ofwel zelf-verandering" produceert.
Anders gezegd, "zonder de voorvechterrol die mensen transformeert, kunt u geen mensen produceren die behoren in de goede samenleving ... en begrijpen dat de ontwikkeling van de menselijke capaciteiten van de ene niet kunnen worden gebaseerd op de beperking van de ontwikkeling op de ander".

Het kapitalisme biedt geen alternatief in dit opzicht. Integendeel, het is een systeem gebaseerd op een "vicieuze cirkel".
Mensen hebben reële behoeften, maar beschikken niet over de middelen om deze te bevredigen. Ze zijn dus gedwongen om te werken voor hen die dat wel doen (kapitalisten) en te concurreren tegen anderen in repetitieve arbeid, om zo op zijn minst enkele van de producten die ze nodig hebben te kunnen kopen.
Lebowitz zegt: "Voeg daaraan toe het feit dat de behoeften van de arbeiders om te consumeren toenemen als gevolg van de combinatie van vervreemding, karakteristiek voor de kapitalistische productie en de constante generatie, en van nieuwe behoeften door het kapitaal in haar poging om goederen te verkopen, en het is gemakkelijk te zien waarom werknemers worden gedwongen om zichzelf voortdurend te presenteren op de arbeidsmarkt."
Deze vicieuze cirkel stopt nooit onder het kapitalisme. Kapitaal vereist van werknemers deze cyclus te zien als een "normaal" onderdeel van het leven.

"De opmars van de kapitalistische productie ontwikkelt een arbeidersklasse die door opvoeding, traditie en gewoonte deze wijze van productie ziet als vanzelfsprekende natuurwetten ', schreef Marx in Het Kapitaal.
Vandaag echter, wordt het kapitaal achtervolgd door het spook van het "socialisme voor de 21ste eeuw".
Voortbouwend op de Venezolaanse president Hugo Chavez en wat hij noemt "de elementaire driehoek van het socialisme" - maatschappelijke eigendom van de productiemiddelen, de maatschappelijke productie georganiseerd door de arbeiders, en de productie voor gemeenschappelijke behoeften - schetst Lebowitz wat het hart is van dit radicale alternatief voor de 21e eeuw.
Privé-eigendom van de productiemiddelen moet worden vervangen door de sociale eigendom van de producten van het sociale erfgoed en de sociale arbeid als de "enige manier om ervoor te zorgen dat deze worden gebruikt in het belang van de samenleving en niet voor persoonlijk gewin."

Maar sociale eigendom en staatseigendom zijn niet hetzelfde. Een echte socialistisch alternatief vereist een "diepe democratie van onderop in plaats van een staat die boven de maatschappij staat", waar alle arbeiders in staat zijn om hun menselijke capaciteiten te ontwikkelen.

Kritisch wat betreft de tweede zijde van de driehoek is: de maatschappelijke productie.
In plaats van een “doe wat ik zeg”, moet een socialistisch alternatief zijn gebaseerd op de beëindiging van de scheiding tussen degenen die denken (intellectuele arbeid) en die doen (handenarbeid).
Deze kunstmatige scheiding kan het beste worden opgelost met collectieve democratische besluitvorming op de werkplek.

Ter voltooiing van de driehoek van sociale eigendom, zegt Lebowitz dat productieve activiteit moet worden afgestemd op de behoeften van anderen.
Dat wil zeggen, het creëren van een samenleving, gebaseerd op solidariteit, waar er sprake is van een uitwisseling "niet van de ruilwaarden, maar 'van activiteiten, bepaald door gemeenschappelijke behoeften en gemeenschappelijke doeleinden’".

De tweede helft van het boek gaat over hoe komen we er: "Weten waar je naartoe wilt, is slechts het eerste deel; het is helemaal niet hetzelfde als weten hoe er te komen."

Hier legt Lebowitz weer de nadruk gelegd op de revolutionaire praktijk. Hij zegt dat de impuls voor de ontwikkeling van het socialisme de drang moet zijn van de arbeiders tot hun eigen ontwikkeling als mens.
Arbeiders moeten niet alleen "het bezit van de productie in handen nemen" teneinde het beheer door de arbeiders en de productie voor de gemeenschap te introduceren. Ze moeten ook "de staat in bezit nemen" en de politieke macht veroveren.

Zoals het Communistisch Manifest zegt: "De eerste stap in de revolutie door de arbeidersklasse is het proletariaat verhogen tot de positie van de heersende klasse."
Vanuit deze positie van macht, "zal het proletariaat zijn politieke macht gebruiken, en daarmee stap voor stap de bourgeoisie alle kapitaal afhandig maken, en alle instrumenten voor productie centraliseren in handen van de staat".

De ervaring van de Commune van Parijs overtuigde Marx en Engels dat de arbeiders niet de bestaande staat konden gebruiken voor eigen doeleinden, maar veeleer moest deze worden vernietigd en vervangen door een nieuwe staat van "zelf werkende en zichzelf besturende communes".

Dus de strijd voor een socialistische transformatie moet zich afspelen op twee fronten: in de staat die de productiemiddelen bezit, en in de bedrijven.
Maar de strijd speelt zich ook af binnen de context van een opkomende nieuwe samenleving die, zoals Marx zei, "economisch, moreel en intellectueel, nog behept is met de kenmerken van de oude [kapitalistische] samenleving, uit wier schoot zij voortkomt".
Voor de strijd om te slagen, is het essentieel om bewust te strijden tegen de "gebreken" die worden geërfd van de oude maatschappij.

Lebowitz is gekant tegen een visie op het socialisme, die suggereert dat het door verschillende fasen moet, waarbij eerst voorrang wordt gegeven aan de ontwikkeling van de productiekrachten om een wereld van overvloed te creëren, en zegt dat dit niet de opvatting van Marx was.

Hoofdstuk zes, "Het maken van een pad naar het socialisme", biedt een soort van overgangsperiode programma voor het socialisme in de 21e eeuw.
Het uitgangspunt van Lebowitz is dat de overgang naar het socialisme gelijktijdig naar voren moet te bewegen op alle drie de fronten van de socialistische driehoek.
"Alleen in een revolutie", schreven Marx en Engels, kan de arbeidersklasse "erin slagen zich te bevrijden van eeuwenlange drek van en een nieuwe samenleving vestigen".

Bedreigingen voor dit revolutionaire proces zijn altijd aanwezig via contra-revolutionaire kapitalistische elementen, de neiging van bureaucraten "de productie voor henzelf aan te grijpen" en de neiging te vertrouwen op de markt om problemen op te lossen.
Om dit te bestrijden, is een "socialistische wijze van regelgeving" van essentieel belang zodat het socialisme invloed krijgt op alle elementen van de samenleving, en de organen creëert die het mist.

Dit omvat een ideologische strijd tegen het kapitalisme en voor socialisme ("The Battle of Ideas"); de oprichting van arbeiders- en gemeenschapsraden, waar mensen gelijktijdig de verandering van hun omstandigheden en de verandering van henzelf kunnen organiseren; en de oprichting van "een staat, die deze strijd ideologisch, economisch en militair steunt en dus dient als de vroedvrouw voor de geboorte van de nieuwe maatschappij ".
Op dit punt, stelt Lebowitz een centrale vraag: "Wat bedoelen we met de staat?
"We moeten hier spreken over twee staten – (1), de oude staat en (2) de opkomende nieuwe staat gebaseerd op raden van arbeiders en buurten.
Deze twee moeten samengaan en samenwerken in een proces van wording.
"De inherente spanning tussen deze twee staten - tussen de top-down oriëntatie vanuit de oude staat en de bottom-up benadering van de arbeiders en de gemeenschapsraden - is duidelijk."
"Maar", stelt Lebowitz onvermurwbaar, "deze spanning is niet per definitie een tegenspraak". "De interactie tussen de twee staten is van essentieel belang."

De oude staat heeft het voordeel alles te kunnen overzien en krachten te bundelen, maar het heeft ook de neiging om van bovenaf op te treden en opportuniteit te prioriteren voor de revolutionaire praktijk.
De nieuwe organen kunnen "de behoeften en capaciteiten van mensen identificeren en kunnen de mensen mobiliseren om hun behoeften en capaciteiten direct te koppelen."
Maar er is ook een neiging tot het zich richten op lokale belangen en de nieuwe opkomende staat "is niet direct in staat essentiële beslissingen te nemen die concentratie en coördinatie van de inspanningen vereisen."

Van cruciaal belang voor dit alles is een politiek instrument - of politieke partij - die leiderschap biedt. Dit is nodig omdat een samenleving nog gekenmerkt door de ondeugden van de oude tijd en die geen proces kan leveren waarbij alle arbeiders op hetzelfde moment socialist worden.
Een nieuw soort leiderschap is nodig dat "de revolutionaire praktijk bevordert door het continu leren van onderaf.” Er is kortom nodig een proces van interactie, een dialectiek tussen het politieke instrument en de volksbewegingen.

De “Socialist Alternative” is een inspirerende en inzichtelijke bijdrage aan de discussie over de wederopbouw van de socialistische project in het licht van de mislukkingen uit het verleden en de huidige uitdagingen die anti-kapitalistische activisten overal tegen komen.

Door Federico Fuentes

www.globalresearch.ca

Some Rights Reserved (CC BY-SA 4.0)
61

 1. Een echte socialistisch alternatief vereist een "diepe democratie van onderop in plaats van een staat die boven de maatschappij staat", waar alle arbeiders in staat zijn om hun menselijke capaciteiten te ontwikkelen.


  socialisme met een grote argwaan ten opzichte van de staat is voor mij de enige manier.
  directe democratie in alle facetten van de samenleving zal waarschijnlijk automatisch deze vorm van socialisme bewerkstelligen.
  directe democratie is helaas een concept wat in de huidige hiërarchische structuren onbespreekbaar is. ik mocht dat vandaag op mijn werk nog eens aan den lijve ondervinden.
  top-down management is bij de meeste leidinggevenden bijna een vorm van religie.
 2. divine-hill-3982@divine-hill-3982
  #75316
  Mijn moeder mocht niet studeren omdat haar vader (communist/socialist) boeken onzin, passé vond. En al helemaal voor vrouwen. Een echte arbeider hoorde niets met boeken te hebben. Mijn moeder hongerde naar kennis, de wereld verkennen. Talen leren, kennis maken met andere culturen…
  Bovenstaand artikel lezend word ik even heel erg verdrietig.

  Zou die verborgen armoede waar geen geld voor ontbijt, geen geld voor sportclubs, alleen geld voor fast-food is en bijvoorbeeld bejaarden 2 maal per dag naar de WC mogen en verder kunnen kiezen tussen barstende koppijn of in hun broek plassen en poepen, waar hun kinderen 1.5 maal per jaar op bezoek komen, echt allemaal te wijten zijn aan Het Grote Kapitaal en de Uitgebuite Arbeider?
 3. divine-hill-3982@divine-hill-3982
  #75318
  Arbeiders moeten niet alleen "het bezit van de productie in handen nemen"...


  Zimbabwe White Farmers (Pt 1)
  http://www.youtube.com/watch?v=Hq8bTloELCo

  Zimbabwe White Farmers (Pt 2)
  http://www.youtube.com/watch?v=wBD3tdQXYn4

  Zimbabwe White Farmers (Pt3)
  http://www.youtube.com/watch?v=61tjRD1jvYw

  Zimbabwe White farmers (Pt 4)
  http://www.youtube.com/watch?v=Sbfhrr2NyH4


  Zimbabwe White Farmers (Pt 5)
  http://www.youtube.com/watch?v=1_fl5zRV8go
 4. falling-disk-9563@falling-disk-9563
  #75338
  dat productieve activiteit moet worden afgestemd op de behoeften van anderen.


  Dit is het punt waar communisme overgaat in een dictatuur. De motieven zijn goed maar het is een opgelegd systeem en doodt daardoor alle spontaniteit.
 5. mute-truth-9920@mute-truth-9920
  #75342
  Dit is het punt waar communisme overgaat in een dictatuur. De motieven zijn goed maar het is een opgelegd systeem en doodt daardoor alle spontaniteit.

  GELUL! Je schrijft maar wat.

  Succes, Ben

 6. dat productieve activiteit moet worden afgestemd op de behoeften van anderen.


  Productiviteit wordt altijd afgesteld op de behoefte van anderen, dat heet marktwerking.
 7. mute-truth-9920@mute-truth-9920
  #75345
  Productiviteit wordt altijd afgesteld op de behoefte van anderen, dat heet marktwerking.

  HAHAHAHAHAHAHA!!

  Succes, Ben
 8. mute-truth-9920@mute-truth-9920
  #75353
  HAHAHAHAHAHAHA!!

  Is dit nu zo hilarisch? Ja! Marx heeft al meer dan 100 jaar geleden de onzin van marktwerking uitgelegd. Verder breek je tegenwoordig bijna je nek over de artikelen die zijn analyse bevestigen. Wakker worden mensen!!

  Succes, Ben
 9. divine-hill-3982@divine-hill-3982
  #75354
  Zolang er alleen gesproken wordt over materiele zaken en niet over het delen van kennis en ervaring is het hele socialisme voor mij ordinaire diefstal van het volk. Zie ook de clips over de revolutie in Zimbabwe. De geschiedenis leert dat het volk er keer op keer met open ogen weer in trapt. Je zou bijna zweren dat ze niet beter verdienen. Vraag het aan de jezuïten mgggggwoehahahahahaaha.

  Het begrip 'Productiviteit' is zo per definitie een lachertje.


  ...En ze besloten de Russische revolutie die tijdens WO-I plaatsvond, van harte te ondersteunen. Alle rebellen uit alle kampen konden rekenen op hun steun. De gigantische afzetmarkt en de enorme voorraad grondstoffen die Rusland vertegenwoordigde moest in de wacht gesleept worden.

  Trotsky kreeg van president Wilson een Amerikaans paspoort en kwam in 1917 in Rusland aan met o.a. geldschieters van Wall Street en Charles Richard Crane, belangrijk lid van de Democratische partij en actief aanstoker van de revolutie.
  Het Amerikaans Rode Kruis moest in Rusland ervoor zorgen dat of de Kerensky of de Bolsjewieke revolutionairen wonnen. Ze werden zwaar gesponsord door o.a. geldschieters van Wallstreet, de Federal Reserve Bank, J.P. Morgan, de Rockefellers en de FED.
  Ook kregen de Bolsjewieken van de FED extra geld om hun ideeën in Duitsland en Oostenrijk te verspreiden. De AIC drong er bij de Amerikaanse regering op aan dat ze de Bolsjewiekse regering zouden erkennen (hetgeen pas in 1933 daadwerkelijk plaats vond).
  http://zaplog.nl/zaplog/article/big_oil_big_amerika_en_big_money

  http://en.wikipedia.org/wiki/Guantanamo_Bay_Naval_Base

  Indeed,
  Veel succes d'r mee.
 10. mute-truth-9920@mute-truth-9920
  #75357
  mgggggwoehahahahahaaha.

  Je lacht om je eigen domheid. Extra veel succes, dus.

  Succes, Ben
 11. divine-hill-3982@divine-hill-3982
  #75358
  je eigen domheid

  Beetje goedkoop, iedereen maar voor dom uitmaken.
 12. mute-truth-9920@mute-truth-9920
  #75360
  Beetje goedkoop, iedereen maar voor dom uitmaken.

  Goedkoop is vooral jou reactie. Het gaat hier om een van de belangrijkste kwesties voor de huidige mensheid. Ik heb dan geen enkele waardering voor mensen die wat desinformatie bij elkaar harken en dat onder mijn stukje plempen.

  Succes, Ben
 13. divine-hill-3982@divine-hill-3982
  #75361
  delen van kennis en ervaring

  Nou, waar dan @benb?

  Echt socialisme vindt hier http://www.zaplog.nl/zaplog/article/de_imf_verkiezingen_argentinie_en_zelfbestuur plaats. En daar hebben de mensen duidelijk geen theorie boekjes van Marx voor nodig.
 14. mute-truth-9920@mute-truth-9920
  #75363
  http://www.zaplog.nl/zaplog/article/de_imf_verkiezingen_argentinie_en_zelfbestuur

  Mooi voorbeeld van wat mensen voor elkaar kunnen krijgen. Socialisme is inderdaad bevrijding. Voor de rest blijf ik bij mijn standpunt.

  Succes, Ben
 15. falling-disk-9563@falling-disk-9563
  #75366
  @benb
  Niet iedereen kijkt er hetzelfde tegenaan.

  In plaats van een “doe wat ik zeg”, moet een socialistisch alternatief zijn gebaseerd op de beëindiging van de scheiding tussen degenen die denken (intellectuele arbeid) en die doen (handenarbeid).
  Deze kunstmatige scheiding kan het beste worden opgelost met collectieve democratische besluitvorming op de werkplek.


  Hier kan ik het bijvoorbeeld niet mee eens zijn; hoewel ik veel gedachten heb die in dezelfde richting leiden staat de fout duidelijk vermeld: kunstmatige scheiding. Dit zou eveneens het einde van een gedifferentieerde samenleving betekenen. Ik zie veel meer in een samenleving waarin iedereen spontaan de juiste plek inneemt door naar zichzelf te luisteren.
 16. mute-truth-9920@mute-truth-9920
  #75367
  Hier kan ik het bijvoorbeeld niet mee eens zijn; hoewel ik veel gedachten heb die in dezelfde richting leiden staat de fout duidelijk vermeld: kunstmatige scheiding. Dit zou eveneens het einde van een gedifferentieerde samenleving betekenen. Ik zie veel meer in een samenleving waarin iedereen spontaan de juiste plek inneemt door naar zichzelf te luisteren.

  Dit is een uitermate interessante discussie. Marx was daar heel expliciet over en zag de scheiding tussen hand- en hoofdarbeid als iets kunstmatigs en onwerkelijks. Nu heeft Marx bijna altijd gelijk, maar bij mij is ook het kwartje nog niet helemaal gevallen.

  Succes, Ben

 17. HAHAHAHAHAHAHA!!


  En zeg dan eens, als de marktwerking de "productiviteit niet afstelt op de behoeften van mensen", hoe jij van plan bent dat wel te doen ?

  Collectieve planning? Dat is praktisch onmogelijk omdat je de behoeften van de verschillende individuen niet kent, en ook niet kan kennen, aangezien ze constant aan verandering onderhevig zijn.

  Een vrije samenleving lost dat op via de marktwerking: slaat jou product niet aan, dan ga je failliet en worden de productiefactoren geherschikt om een (hopelijk) nuttiger doel te te dienen.

  In elk ander geval kan die verspilling ook voorkomen, maar is er geen manier om ze op te lossen.

  Tenzij je natuurlijk gewoon uit de losse pols wat gaat produceren en zeggen aan de bevolking: het is te nemen of te laten.

  Want, natuurlijk, in de ideale samenleving van Benb worden mensen gezegd wat hun behoeftes moeten zijn, en anders, tja...
 18. falling-disk-9563@falling-disk-9563
  #75397
  @benb
  Ik denk dat Marx een econoom was en geen psycholoog.
 19. wandering-fog-8251@wandering-fog-8251
  #75462
  Marx: haat ieder mens die het beter heeft dan jij. Nooit de schuld geven aan je eigen inactiviteit, luiheid, domheid etc. Jij bent de arme onderdrukte arbeider, en het kapitaal en de werkgever zijn de bad guys.

  (Samenvatting Marx).

  Ik geloof meer in vrijheid. De vrijheid om het beter te maken voor jezelf zonder dat de 'beter-weters' het van je afroven via de overheid.
 20. Hoe komt men toch altijd bij dat vreemde idee dat socialisme en marktwerking niet samen kunnen gaan?
  Alleen in een echte socialistische samenleving kun je een echte vrije markt hebben. Dat betekent niet dat er geen regels zijn, integendeel.
  Om een vrije markt ook echt vrij te houden zijn er juist regels nodig om monopolies en kartelvorming tegen te gaan. Ook zal er een oplossing moeten worden gevonden voor maffia-achtige organisaties, dat kunnen ook regeringen zijn die dergelijke tactieken gebruiken.
  Die regels zouden meer mensen een kans geven om echt op de vrije markt mee te spelen. Nu kun je dat wel vergeten om als kleine ondernemer de concurrentie met megabusiness aan te gaan.
 21. young-flower-4892@young-flower-4892
  #75483
  Alleen in een echte socialistische samenleving kun je een echte vrije markt hebben.


  Yezz, goed gezien en begrepen ;)
 22. wandering-fog-8251@wandering-fog-8251
  #75485
  Spelregels en socialisme hebben niet zoveel met elkaar te maken. Spelregels dienen slechts om een kader te scheppen, meer is niet nodig. Vrijheid is ook iemand toestaan stomme beslissingen te nemen (en daarvan de consequenties te dragen). Socialisme lijkt van het omgekeerde uit te gaan.

  Erger nog, het wegroven van centen om het aan anderen te geven, omdat dat 'fair' is. Laat mensen dat zelf beslissen. In onze wereld van overvloed en welvaart zouden er genoeg mensen zijn die hulpbehoevenden zouden helpen. Nu wordt dat kapot gemaakt door belastingdruk, anonimiteit jegens elkaar en een aangeleerd gedrag van 'zonder inzet recht op iets hebben'.

  De essentie is dat de samenleving beter wordt van mensen die hun eigen belang na mogen streven. Voor socialisten een gruwelijke gedachte, maar voor de praktijk een zeer gelukkig natuurlijk gegeven. Dankzij die vrijheid op momenten kunnen wij genieten van veel zaken die er nooit geweest zouden zijn onder een verdrukkende deken van socialisme. Sterker nog, ik zou wellicht nu honger lijden en in een kaal bed liggen omdat er geen verwarming is, allemaal omdat niemand zich meer inspant om het beste eruit te halen. Allemaal kapot gemaakt door de gedachte van gelijkheid, dus allemaal evenveel ellende.

  Het enige alternatief is en blijft vrijheid.
 23. mute-darkness-3395@mute-darkness-3395
  #75486
  Marx was een incompetente utopist.
  Zijn ideologie werkt alleen in zijn eigen fantasie wereld, in de echte wereld faalt het jammerlijk.
  Elk communistisch/socialistisch experiment tot nu toe heeft dat onderstreept en elk toekomstig experiment zal dat ook onderstrepen omdat de fundamenten verrot zijn.
  Socialisme werkt niet buiten kleine gemeenschappen van een zeer beperkt aantal individuen om. En zelfs die experimenten zijn uitgestorven.
 24. young-flower-4892@young-flower-4892
  #75487
  Allemaal kapot gemaakt door de gedachte van gelijkheid


  Waarom staat gelijkheid voor socialisme democraatus. In écht socialisme kan geen gelijkheid bestaan omdat dat een onrecht zou wezen voor degene die zich inspannen voor een beter (luxer) bestaan.
 25. young-flower-4892@young-flower-4892
  #75488
  Elk communistisch/socialistisch experiment tot nu toe heeft dat onderstreept


  Beetje domme gedachte, we weten niet hoe het in Cuba afgelopen zou zijn als dat land niet getroffen was geweest door een economisch embargo, mn van de VS.
 26. wandering-fog-8251@wandering-fog-8251
  #75489
  De vraag is wat jij (en ik) onder socialisme verstaat(n).
 27. young-flower-4892@young-flower-4892
  #75493
  :lol: Nu komen we bij de kern democraatus en je kent me lang genoeg om te weten dat ik niet zit te wachten op onrecht, in welke vorm dan ook.

  Ik kan hier niet in een paar zinnen antwoord op geven en zal binnenkort (volgende week of de week erop) een stuk schrijven over wat ik denk wat echt socialisme is.

  Lijkt me toepasselijk voor kerstmis ;)
 28. mute-truth-9920@mute-truth-9920
  #75507
  En zeg dan eens, als de marktwerking de "productiviteit niet afstelt op de behoeften van mensen", hoe jij van plan bent dat wel te doen ?

  De constatering is heel simpel dat in het huidige systeem de marktwerking niet werkt. Als je dat niet in de gaten hebt, geloof je ook in Sinterklaas.
  Vervolgens bouw je een nieuw systeem: het socialisme. Hoe daar de behoeften van mensen bevredigd wordt is voor een groot deel een open vraag.

  Succes, Ben
 29. mute-truth-9920@mute-truth-9920
  #75508
  (Samenvatting Marx).

  Ik geloof meer in vrijheid. De vrijheid om het beter te maken voor jezelf zonder dat de 'beter-weters' het van je afroven via de overheid.


  Achterhaalde lulkoek.

  Succes, Ben
 30. mute-truth-9920@mute-truth-9920
  #75509
  De essentie is dat de samenleving beter wordt van mensen die hun eigen belang na mogen streven.

  De schroothoop van de geschiedenis.

  Succes, Ben
 31. mute-truth-9920@mute-truth-9920
  #75511
  Marx was een incompetente utopist.
  En jij een sukkel.

  Succes, Ben
 32. mute-truth-9920@mute-truth-9920
  #75512
  Ik kan hier niet in een paar zinnen antwoord op geven en zal binnenkort (volgende week of de week erop) een stuk schrijven over wat ik denk wat echt socialisme is.

  Lees het boek van Lebowitz en je bent flink op weg.

  Succes, Ben
 33. mute-truth-9920@mute-truth-9920
  #75514
  Ik denk dat Marx een econoom was en geen psycholoog.

  Wat is het punt?

  Succes, Ben
 34. Vervolgens bouw je een nieuw systeem: het socialisme. Hoe daar de behoeften van mensen bevredigd wordt is voor een groot deel een open vraag


  Tja, tuurlijk dat je er geen antwoord op hebt, Von Mises bewees in 1920 al dat het niet zou lukken.

  De enige manier om aan rationele calculatie te doen is via een marktwerking (die hopelijk niet te ernstig verstoord wordt door machtsfactoren als overheden en banken met fractionele reserves).
 35. mute-truth-9920@mute-truth-9920
  #75565
  Tja, tuurlijk dat je er geen antwoord op hebt, Von Mises bewees in 1920 al dat het niet zou lukken.
  Mises is een nitwit en sukkel.

  Succes, Ben
 36. mute-truth-9920@mute-truth-9920
  #75566
  Mises is een nitwit en sukkel.

  Verkeerde reactie. Excuus. Ik vind von Mises in deze context volkomen irrelevant. Hij begrijpt niets van waar het hier om gaat.

  Succes, Ben
 37. young-flower-4892@young-flower-4892
  #75648
  Lees het boek van Lebowitz en je bent flink op weg.


  Heb je ooit overwogen Ben om je eigen verstand te gebruiken in plaats van achter de mening van anderen aan te hobbelen?

  Het is volkomen terecht dat mensen fel reageren op socialisme als staatsvorm, de voorbeelden daarvan wordt je niet vrolijk van.

  Marx heeft een deur open gezet maar dacht vanuit zijn tijd waarin misbruik van de "onderklasse" volkomen normaal was (en daar is niet veel verandering in gekomen).

  Het probleem met Marx is de vraag in hoeverre hij objectief was en niet spreekt uit verbittering, sure zijn punten zijn correct maar wat zou zijn standpunt geweest zijn als hij een geslaagd filosoof geweest zou zijn zonder te moeten leven in armoede.

  Marx is out of date, zijn vorm van socialisme en economie is niet haalbaar in het huidige tijdsbestek, dus ook niet bruikbaar omdat het zijn persoonlijke mening en inzicht was die voorbij gaat aan karakter en psychologie van de mens en maatschappij.

  Dat ik, hoe dan ook, geloof dat alleen socialisme de beste staatsvorm is komt omdat ik geen verbittering ken en besef dat het de enige manier is voor een betere samenleving, daar heb ik Lebowitz niet voor nodig.
 38. mute-darkness-3395@mute-darkness-3395
  #75655
  ⊕ | #119774 | 10-12-2010 01:10 | P.uncia

  Elk communistisch/socialistisch experiment tot nu toe heeft dat onderstreept  Beetje domme gedachte, we weten niet hoe het in Cuba afgelopen zou zijn als dat land niet getroffen was geweest door een economisch embargo, mn van de VS.

  Cuba is veel armer dan de meeste mensen denken. Mensen die er geweest zijn en buiten de toeristische resorts gaan ontdekken een door en door arm land met een bevolking die welvaart en kennis ontbeert. Er is wel een boycot maar vergeet niet dat Cuba aan de andere kant altijd enorme steun van Rusland kreeg. Zo omvangrijk dat de steun van de VS aan Israël erbij verbleekt.
  Die steun heeft echter niet geholpen. Het lijkt me niet dat Cuba zonder boycot en steun een voorbeeld had kunnen zijn van een geslaagd socialistisch land.
 39. bold-star-0316@bold-star-0316
  #75656
  de essentie is daat de samenleving beter wordt van mensen die hun eigen geluk na mogen streven


  Ik denk dat er weinigen zijn die willen volhouden dat het nastreven van eigen geluk door bankiers de samenleving veel goeds heeft gebracht.
  De onzichtbare hand van Adam Smith bestaat niet.
  Laissez-faire kapitalisme is een kortzichtig idee, dat nooit zal werken. En dat is zelfs Friedrich von Hayek met mij eens :P
 40. bold-star-0316@bold-star-0316
  #75658
  Als het over socialisme gaat, komen steevast het sovjettijdperk en Mao langs. Logisch ook, zij waren immers socialisten. Maar dan alleen in naam. Er was geen vrijheid, democratie, werknemersmedezeggenschap. Het waren feitelijk brute dictaturen die met socialisme niets te maken hebben.
  Socialisme is wel eens geslaagd. Zoals in Venezuela. Waar Chavez 70% vd extreme armoede wegneemt, ongeletterdheid halveert en onderwijs en medische zorg realiseert voor de allerarmsten. En dit in minder dan tien jaar. Lula en Morales doen het ook erg goed.
  Bovendien is de participatie vd bevolking in de democratie daar veel hoger dan hier.
 41. mute-darkness-3395@mute-darkness-3395
  #75659

  ⊕ | #119794 | 10-12-2010 09:16 | benb

  En zeg dan eens, als de marktwerking de "productiviteit niet afstelt op de behoeften van mensen", hoe jij van plan bent dat wel te doen ?


  De constatering is heel simpel dat in het huidige systeem de marktwerking niet werkt. Als je dat niet in de gaten hebt, geloof je ook in Sinterklaas.
  Vervolgens bouw je een nieuw systeem: het socialisme. Hoe daar de behoeften van mensen bevredigd wordt is voor een groot deel een open vraag.

  Succes, Ben

  Een open vraag?
  Na al die decennia hebben socialisten nog steeds geen alternatief.
  Zolang jij geen idee hebt hoe het beter moet komt jouw stelling dat het socialisme het beter zou doen compleet ongeloofwaardig over.
  Een dergelijke stellingname is totaal irrationeel en getuigt dat jouw verkrampte aanhang van het socialisme louter op emoties als systeemhaat en paranoia gebaseerd zijn en niet op enige vorm van rationaliteit.


  Jouw reacties zijn ook een toonbeeld van niet inhoudelijk kunnen reageren:
  GELUL! Je schrijft maar wat.

  Succes, Ben


  HAHAHAHAHAHAHA!!

  Succes, Ben


  Je lacht om je eigen domheid. Extra veel succes, dus.

  Succes, Ben


  Achterhaalde lulkoek.

  Succes, Ben


  De schroothoop van de geschiedenis.

  Succes, Ben


  En jij een sukkel.

  Succes, Ben


  Mises is een nitwit en sukkel.

  Succes, Ben


  Dit alles alleen al in dit ene topic.
  En zo zie ik jou eigenlijk altijd reageren.
  Je reacties zijn onbeschoft, oneerlijk, niet rationeel en niet inhoudelijk. Je bent niet in staat tot het voeren van een normale discussie.

  Je zou jezelf af moeten vragen of het wel verstandig is dat je nog langer deelneemt aan intermenselijke discussies als dit de enige manier is waarop jij dat blijkbaar kunt.

  Ik kan alleen maar hopen dat er nooit een dag zal aanbreken waarop mensen zoals jij kunnen bepalen hoe het systeem voor ons eruit gaat zien.

  Succes, RealityCheck
 42. young-flower-4892@young-flower-4892
  #75661
  Het lijkt me niet dat Cuba zonder boycot en steun een voorbeeld had kunnen zijn van een geslaagd socialistisch land.


  Blijft een open vraag. ik ken het antwoord niet.
 43. mute-darkness-3395@mute-darkness-3395
  #75662

  ⊕ | #119957 | 11-12-2010 02:36 | Dutch
  Als het over socialisme gaat, komen steevast het sovjettijdperk en Mao langs. Logisch ook, zij waren immers socialisten. Maar dan alleen in naam. Er was geen vrijheid, democratie, werknemersmedezeggenschap. Het waren feitelijk brute dictaturen die met socialisme niets te maken hebben.
  Socialisme is wel eens geslaagd. Zoals in Venezuela. Waar Chavez 70% vd extreme armoede wegneemt, ongeletterdheid halveert en onderwijs en medische zorg realiseert voor de allerarmsten. En dit in minder dan tien jaar. Lula en Morales doen het ook erg goed.
  Bovendien is de participatie vd bevolking in de democratie daar veel hoger dan hier.

  Het is wel heel erg makkelijk om alle historische voorbeelden van door socialisten of communisten bestuurde landen als irrelevant af te doen.
  Het gaat erom dat je om het socialisme af te dwingen absolute macht van de overheid over haar burgers nodig hebt.
  En absolute macht is historisch gezien een zeer slecht idee.

  De economie van Venezuela drijft letterlijk op de olie. Een derde van hun GDP maar liefs. Niet alleen betekent dit dat de welvaart daar niet het gevolg is van de recente omschakeling in de politiek maar ook nog eens dat het land bijzonder kwetsbaar is in de toekomst waarin men wereldwijd van de olie af wil stappen.

  Het eerste kwartaal van 2010 viel het GDP met 5.8%.
  En er zijn meer indicatoren dat er mogelijk problemen zijn. We zullen dus nog wel even moeten wachten of Venezuela wel zo'n succesverhaal wordt.
  Zeker omdat er 1 man zo machtig is in het land wat de betrouwbaarheid en stabiliteit niet ten goede komt.
  Een hoop van de groei van de welvaart is trouwens niet socialisme specifiek. Een hoop armen kregen meer te besteden door het doorbreken van monopolies. Het gevolg is dat ze meer consumeren wat weer goed is voor de markt en de producenten. Dit is volledig overeenkomstig met het kapitalisme. Een monopolie is een verstoring van de vrije markt en dus het tegenovergestelde van kapitalisme. Er is dus nog veels te weinig sprake van een echt specifiek socialistische samenleving om te kunnen spreken van een socialistisch succesverhaal.

  We zullen dus moeten afwachten of Chavez echt ver gaat in het verder doorvoeren van socialistische maatregelen en wat hiervan het resultaat zal zijn.
  Ik zou niet te vroeg juichen.
 44. mute-truth-9920@mute-truth-9920
  #75677
  Heb je ooit overwogen Ben om je eigen verstand te gebruiken in plaats van achter de mening van anderen aan te hobbelen?

  Ik doe niet anders. Echter, alles is allang bedacht. Echt intelligent is daar gebruik van maken.

  Succes, Ben
 45. mute-truth-9920@mute-truth-9920
  #75678
  Het lijkt me niet dat Cuba zonder boycot en steun een voorbeeld had kunnen zijn van een geslaagd socialistisch land.
  Je weet en begrijpt er dus niets van.

  Succes, Ben
 46. mute-truth-9920@mute-truth-9920
  #75679
  Na al die decennia hebben socialisten nog steeds geen alternatief.

  Wakker worden!

  Succes, Ben
 47. mute-truth-9920@mute-truth-9920
  #75680
  . Je bent niet in staat tot het voeren van een normale discussie.
  Ik vind dat jijzelf met zeldzaam lompe, ongefundeerde reacties komt.
  Ik zou zeggen: probeer het eens door met inhoud te komen.

  Succes, Ben

 48. Ik zou zeggen: probeer het eens door met inhoud te komen.


  Raar dat iemand als RealityCheck die opmerking van jou krijgt, terwijl hij zelf goed uitschrijft wat hij bedoelt en dus wel degelijk met inhoud afkomt.

  Na al die decennia hebben socialisten nog steeds geen alternatief.

  Wakker worden!


  Een echte reply valt natuurlijk niet te geven op de constatering dat het communisme geen alternatief heeft voor de marktwerking.

 49. Socialisme is wel eens geslaagd. Zoals in Venezuela. Waar Chavez 70% vd extreme armoede wegneemt, ongeletterdheid halveert en onderwijs en medische zorg realiseert voor de allerarmsten.


  Een mooi voorbeeld van een cum hoc, ergo propter hoc redenering.

  Venezuela is niet zo goed als je denkt, mede omdat, zoals reeds is aangehaald, circa 1/3 van 's lands BNP afhangt van olie-export, hun export bestaat voor 80% uit olieproducten !

  De logische conclusie is dat Venezuela nog altijd een arm land zou zijn indien het "vuile kapitalistische Westen" hun olie niet zo afnemen.

  Volgens studies van de VN leeft meer als 50% van de bevolking onder de armoedegrens: link

  Zo geslaagd zou ik het "socialisme" aldaar toch niet durven noemen.
 50. De constatering is heel simpel dat in het huidige systeem de marktwerking niet werkt. Als je dat niet in de gaten hebt, geloof je ook in Sinterklaas.


  En wat werkt er niet aan?

  De huidige wereldpopulatie is groter als ooit tevoren, circa 7 keer hoger als 1800. (link)

  The Industrial Revolution marks a major turning point in human history; almost every aspect of daily life was eventually influenced in some way. Most notably, average income and population began to exhibit unprecedented sustained growth. In the two centuries following 1800, the world's average per capita income increased over 10-fold, while the world's population increased over 6-fold.


  bron: link

  Dus, voor je weer mensen beschuldigt dat ze geen inhoud aanvoeren, leg mij eens uit, hoe zou deze evoluties mogelijk zijn geweest zonder enige marktwerking?
 51. throbbing-dawn-0671@throbbing-dawn-0671
  #75729
  Ik word doodmoe van dat gezeik over marktwerking en landen waar het socialisme niet gelukt is.
  Zoals ik al eerder betoogde zijn marktwerking en socialisme helemaal niet tegenstrijdig. Een echt vrije markt moet per definitie een aantal restricties inbouwen om te voorkomen dat individuen het systeem gaan controleren ten kost van de meerderheid.
  En om socialisme als mislukte ideologie af te schilderen omdat het blijkbaar nog nooit een geslaagde regeringsvorm heeft opgeleverd is nogal simplistisch. Je had toch ook niet tegen de Atheners gezegd om maar te stoppen met het democratisch experiment omdat het nog nooit eerder gelukt was?
 52. wandering-fog-8251@wandering-fog-8251
  #75731
  Ik vind deze reactie wel een mooi aanknopingspunt: "De enige manier om aan rationele calculatie te doen is via een marktwerking (die hopelijk niet te ernstig verstoord wordt door machtsfactoren als overheden en banken met fractionele reserves). "

  Daarmee som je de balans al mooi op tussen vrije markt versus een paar restricties. Wat mij betreft schuiven we weer wat meer op richting vrije markt (dááág bemoei-roof-zuchtige politici).

 53. Daarmee som je de balans al mooi op tussen vrije markt versus een paar restricties


  Restricties inderdaad, ik zou alleen achter fractioneel reservebankieren kunnen staan als het erkend was als dusdanig en het zou gebeuren via kanscontracten.

  Dus zodat men op voorhand weet waar men aan toe is.

  Een free-banking systeem dus.

 54. En om socialisme als mislukte ideologie af te schilderen omdat het blijkbaar nog nooit een geslaagde regeringsvorm heeft opgeleverd is nogal simplistisch.


  Ten eerste is socialisme niet persé gelijk aan communisme, wat imho wel een mislukte samenlevingsvorm is, omdat, om het te doen slagen je zo veel macht bij 1 overheid moet concentreren, dat deze quasi onmogelijk vrij van corruptie en dictatoriale neigingen zou zijn.

  Zelfs de "kapitalistische" overheid in de USA laat voor een stuk haar ware gelaat zien met de hele wiki-leaks affaire.

  Wil je zo een instituut echt de absolute macht geven?

  Anderzijds zijn mijn bezwaren tegen het socialisme niet zozeer economisch van aard, maar vooral van moreel-filosofische inslag.
  Namelijk dat deze maatschappijvorm constant individuele rechten moet schenden (voor zover dat nu al niet gebeurt) om te herverdelen.
 55. young-flower-4892@young-flower-4892
  #75754
  Namelijk dat deze maatschappijvorm constant individuele rechten moet schenden (voor zover dat nu al niet gebeurt) om te herverdelen.


  Neuh, is niet nodig, er is geen sprake van herverdeling, wel van een ander gebruik en voor sommige beperkingen maar er hoeft niets afgepakt te worden noch zal er veel veranderen in de zg "vrije" markt, of het moet wezen dat de markt dan écht vrij wordt.
 56. Jij moet je definitie van socialisme eens duidelijk maken imho.
 57. mute-truth-9920@mute-truth-9920
  #75805
  Raar dat iemand als RealityCheck die opmerking van jou krijgt, terwijl hij zelf goed uitschrijft wat hij bedoelt en dus wel degelijk met inhoud afkomt.

  @Baziel,
  Mag ik je er op wijzen dat ik hier kom met 4xA4 inhoud en de eerste zelzaam lompe reactie van Realitycheck is:
  Marx was een incompetente utopist.

  Van mij kan je dan een flinke schop onder je hol krijgen.

  Succes, Ben
 58. Er is geen alternatief, het maakt al lang niet meer uit op wie je stemt, het is allemaal hetzelfde.
  Je hebt de indruk dat je een keuze vrijheid hebt maar dat is een illusie.

  En dat is ook met bedrijven, eerst waren er 20 bedrijven met 1 product nu 2 met 40 producten.
 59. young-flower-4892@young-flower-4892
  #75831
  Jij moet je definitie van socialisme eens duidelijk maken imho.


  Komt, zie comment 119779

  Maar er kan géén gedwongen afpakken of herverdeling zijn, eerder een natuurlijk verloop door het invoeren van 1 of 2 wetten.
 60. throbbing-dawn-0671@throbbing-dawn-0671
  #75848

  Maar er kan géén gedwongen afpakken of herverdeling zijn, eerder een natuurlijk verloop door het invoeren van 1 of 2 wetten.


  Dit is nu net het probleem: het invoeren van 1 of 2 wetten zal waarschijnlijk een invloedrijke groep mensen benadelen en die zullen dat niet zo maar laten gebeuren. Ik kan me moeilijk voorstellen dat een dergelijke transitie geweldloos kan gebeuren, juist door de macht van bovenstaande groep... Maar ik ben erg benieuwd naar jouw visie op het socialisme.
 61. young-flower-4892@young-flower-4892
  #75849
  Wel luit ik geloof persoonlijk niet dat socialisme ooit werkelijkheid zal worden omdat geweld geen optie (voor mij) is.

  Dus gaat het idd om wat men onder socialisme verstaat ;)