1. #joris-demmink
  2. #kindermisbruik
  3. #open-brief
  4. #pedofilie
  5. #wim-dankbaar
  6. Artikelen

<< error >> (our Markdown requires webpage links, not image links, see manual)

Open brief Wim Dankbaar aan Joris Demmink

Heer Demmink,

Ik hoef u niet te vertellen dat u reeds jaren in verband wordt gebracht met pedofilie, kindermisbruik en misbruik van macht om aangiftes van een deel van uw inmiddels volwassen slachtoffers , onder meer uit Turkije, te saboteren en onbehandeld te laten.

Als burger van deze rechtsstaat vind ik het vreselijk en ongelooflijk dat u met zulke aantijgingen de hoogste post van Justitie kunt en mag blijven bekleden, in plaats van strafrechtelijk vervolgd te worden. Uw passieve opstelling om zich in stilzwijgen te blijven verschuilen ondanks de veelvuldige publicaties (onder meer NOS Journaal, Netwerk, Eén Vandaag) , en zelfs kamervragen omtrent uw vermeend criminele gedrag, spreekt wat mij betreft boekdelen en interpreteer ik als een defacto schuldbekentenis. Een kwestie van gezond verstand. Het zijn immers loodzware aangiftes en beschuldigingen tegen u als Secretaris Generaal van Justitie, een functie waarbij integriteit, smetteloosheid en onberispelijkheid het hoogste goed zouden moeten zijn. Te meer daar u de scepter zwaait over een departement dat anderen ter verantwoording roept voor verdenking van strafbare feiten. Deze paradox is volledig ontspoort met u als baas van Justitie en wordt nog versterkt door de omstandigheid dat u kennelijk de aangevers en publicisten niet wenst te vervolgen voor valse aangiftes dan wel smaad en laster. Iets wat onbestaanbaar lijkt voor een topambtenaar die zich, indien onschuldig, van alle blaam kan zuiveren en als geen ander beschikt over de juridische middelen om dat te doen.
Kamervragen over sexueel kindermisbruik van Joris Demmink

U vlucht letterlijk weg voor vragen van journalisten in de door ons burgers betaalde dienstauto met chauffeur en bedekt uw gezicht met de ochtendkrant als ware u een volleerd mafiabaas die niet in de publiciteit wil komen. Hoe belachelijk is dit gedrag voor een topambtenaar die de baas is van ons Ministerie van Justitie?

Joris Demmink vlucht weg voor vragen over pedofilie en kindermisbruik

Niettemin blijkt u over een voor mij ondoorgrondelijke macht te beschikken om de kritiek te doen verstommen, zonder deze overigens persoonlijk van tafel te vegen. Hoe u dat klaarspeelt, blijft voor mij een raadsel.

Dit is echter niet de reden van mijn schrijven. De reden van mijn schrijven is dat ik een nog zwaardere beschuldiging wil toevoegen aan de stapel van toch al niet misselijke verdenkingen van strafbare handelingen. Het lijkt mij daarbij fair om dit rechtstreeks aan u persoonlijk, en met open vizier te doen.

Het betreft hier de beestachtige verkrachting en moord op Marianne Vaatstra in de nacht van Koninginnedag 1999. Daags na deze moord zijn twee bekend agressieve azielzoekers, die het meisje eerder met keeldoorsnijdende gebaren hadden bedreigd, in het diepste geheim afgevoerd uit het AZC Kollumerland en via Schiphol het land uitgezet. Feik Mustafa en Ali Hassan Hussein. Justitie heeft dit altijd , tot en met de minister ontkend en vervolgens 10 jaar lang het publiek en de ouders van Marianne Vaatstra voor de gek gehouden door te veinzen dat er actief en integer aan de oplossing werd gewerkt, waarbij talloze onschuldige "verdachten" zijn opgepakt en verhoord, en dus moedwillig maar onterecht zijn beschadigd.

Het is inmiddels een (ook juridisch) aantoonbaar feit dat de geheime verwijdering en uitzetting van deze asielzoekers daadwerkelijk is geschied, en dus dat Justitie daarover gelogen heeft. Niet alleen de bewakers die bij de verwijdering van Feik Mustafa aanwezig waren, getuigen hiervan, ook de aanwezige plaatsvervangende directeur heeft dit onlangs aan het nieuwe "cold case team" bevestigd, en belangrijker: persoonlijk aan mij. Daarbij voegt hij toe dat dit besluit genomen was door "de driehoek", dus met volledige goedkeuring en medeweten van de burgemeester, politieleiding en de hoofdofficier van Justitie. Deze laatste was de huidige baas van het Openbaar Ministerie Harm Brouwer, met wie u vanuit uw werkkring vrijwel dagelijks te maken heeft. Dat de heer Brouwer in strijd met de waarheid stelt dat zaterdag 1 mei 1999 zijn laatste "werkdag" als hoofdofficier was, terwijl dit blijkens krantenartikelen woensdag 12 mei 1999 was, draagt slechts bij aan de stelling dat ook hij het nodige te verbergen heeft omtrent deze beslissing.

Gesprek met AZC directeur Louis Uijl

Getuige uw CV was u destijds Directeur Generaal van het Directoraat Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken en dus ook de hoogst verantwoordelijke voor de AZC's. Mijn beschuldiging houdt in dat u minimaal op de hoogte moet zijn geweest van een dergelijk afbreukgevoelige en geheime beslissing om de vermoedelijke daders van deze gruwelijke moord buiten bereik van Justitie te brengen. Nog waarschijnlijker acht ik dat u persoonlijk verantwoordelijk bent geweest voor dit besluit, met andere woorden hun afvoering en uitzetting via Schiphol heeft gelast. Het gezond verstand gebiedt immers dat een dergelijk uitvoerige operatie slechts in het geheim kan geschieden onder regie van iemand op een zeer hoge post, die aan de nodige touwtjes kon trekken en een persoonlijk belang zou kunnen hebben bij een cover-up van een zodanig schunnige moord. U voldoet aan alle voorwaarden.

Naar uw motief kan ik alleen maar raden en doet er ook niet zoveel toe. Algemeen bekend op het AZC was dat Feik Mustafa was getraumatiseerd omdat hij op jonge leeftijd ernstig sexueel misbruikt was, en dat zijn vader een Koerdische leider was. Slechts wat gemeenschappelijke punten met uw handel en wandel. Hardnekkig zijn bijvoorbeeld de geruchten en aangiftes tegen u dat u zich heeft laten chanteren door de Turkse autoriteiten met uw vermeende kindermisbruik aldaar, om de Koerd Hussein Baybasin hier tot levenslang te laten veroordelen. Waar het om gaat is dat ik u verantwoordelijk houd voor het wegsluizen van de vrijwel zekere moordenaars en de navolgende cover-up.

Ik realiseer mij, gezien de ervaring met andere aangiftes, dat het helaas geen enkele zin heeft om aangifte tegen u en/of de heer Brouwer te doen. Toch beschuldig ik u langs deze weg, al was het maar om vast te stellen dat u ook deze zware telastelegging weer onweersproken laat. Zoals ik al aangaf, spreekt dat boekdelen.

Een andere reden is dat ik het publiek ervan wil trachten te doordringen dat elke zogenaamde poging om de zaak tot een oplossing te brengen, een vervolg is op de farce. Een toneelstuk om ten koste van anderen de ware toedracht te verhullen. Die toedracht is dat u de daders vanaf dag 1 heeft helpen ontkomen, daarbij misbruik makend van uw perverse machtsnetwerk. Als Secretaris Generaal van Justitie bent u in elk geval eindverantwoordelijk voor deze farce, die reeds bewezen is aan de hand van het feit dat Justitie de onthullende getuigenis van Louis Uijl aan het zogenaamde cold case team niet openbaar wil maken, in plaats daarvan bezweert dat Feik Mustafa en Ali Hassan Hussein "niet interessant" zijn.

Wim Dankbaar

jfkmurdersolved.com

No Rights Reserved (CC0 1.0)
0